Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Hur bedöms olika bolagsformer?

Du är en företagare, när du utför förvärvsarbete utan att stå i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Dessutom kan du inom utkomstskyddet för arbetslösa vara en företagare också när du arbetar i ett företag och du betraktas som en delägare. Företagsformen inverkar på hur delägandet avgörs.

Företagsformerna

Företagsformer är enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag och aktiebolag.

Lantbruksföretagare är inte en särskild företagsform. Inom utkomstskyddet för arbetslösa följer definitionen dock pensionslagarna och som företagare anses då även en lantbruksföretagare vara en företagare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Enskild näringsidkare

Som en enskild näringsidkare utövar du företagsverksamhet som privatperson. Helt allmänt begagnas begreppet ”firma”. Därtill indelar skattemyndigheten ytterligare de enskilda näringsidkarna skilt för sig i rörelseidkare eller yrkesutövare.

Som en enskild näringsidkare är du inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare, eftersom du utför förvärvsarbete utan att stå i ett anställningsförhållande eller tjänsteförhållande. I den här ställningen har du en 100 procents bestämmanderätt och på grund härav är en familjemedlem som lever i samma hushåll även alltid en företagare om han eller hon arbetar anställd hos dig.

Öppet bolag

Ett öppet bolag är ett personbolag, där flera än en person tillsammans utövar rörelseverksamhet. Som bolagsman i ett öppet bolag är du en företagare, eftersom du har ett personligt ansvar för samfundets eller sammanslutningens förpliktelser och förbindelser.

Utgångspunkten i ett öppet bolag är att alla bolagsmän har en 100 procents bestämmanderätt. Om inte din bestämmanderätt väsentligt har begränsats i bolagsavtalet, är en person som lever i samma hushåll med dig också en företagare, om han eller hon arbetar anställd hos bolaget.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är ett personbolag. Bestämmanderätten utövas av den ansvariga bolagsmannen. Den ansvariga bolagsmannen är inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare, eftersom han eller hon hr ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser och förbindelser.

Om inte din bestämmanderätt väsentligt har begränsats i bolagsavtalet, är en person som lever i samma hushåll med dig också en företagare, om han eller hon arbetar anställd hos bolaget.

Kommanditbolaget har också en tyst bolagsman. En tyst bolagsman har varken bestämmanderätt eller ansvar för bolagets förbindelser. På grund härav anses en tyst bolagsman inte vare en företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. På motsvarande sätt kan inte heller en tyst bolagsmans familjemedlem betraktas som en företagare enbart på basis av dennes ställning.

Andelslag

I ett andelslag grundar sig bestämmanderätten på medlemskapet i andelslaget. När medlemmarnas bestämmanderätt är lika stor, är du inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare, när du är medlem i ett andelslag med sammanlagt högst sex medlemmar. I stadgarna för andelslaget kan det avtalas om röstetal av olika storlek, och därför är du inte nödvändigtvis en företagare, även om antalet medlemmar i andelslaget skulle vara mindre än sex.

I fråga om andelslag med flera än sex personer bedöms din bestämmanderätt och ledande ställning på samma sätt som för ett aktiebolag. Då beaktas bestämmanderätten och ägandet för dina familjemedlemmar på motsvarande sätt.

I stadgarna för andelslaget kan även avtalas om medlemmarnas skyldigheter gentemot andelslagets borgenärer. Om det i stadgarna bestäms om obegränsad betalningsskyldighet för medlemmarna, är du inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare.

Om du sysselsätter dig via ett faktureringsföretag, betraktas du som en företagare i första hand på grundval av att du utför förvärvsarbete utan att stå i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Det här kan medföra förvirring, eftersom faktureringsföretaget också till sin företagsform kan vara ett andelslag.

Aktiebolag

När du arbetar i ett aktiebolag är du inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare, när din bestämmanderätt i bolaget är tillräckligt stor. Vi bedömer bestämmanderätten genom innehavet av aktier. Vi beaktar också indirekt ägandesamt andelen i företaget av familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Enbart ägandet av aktiebolagets aktier gör dig inte till en företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa, utan du ska också arbeta i det företag som du äger.

Du anses vara en företagare, om

  1. du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där du har minst 15 procent av aktiekapitalet eller det antal röster som aktierna medför eller du annars har motsvarande bestämmanderätt
  2. du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där dina familjemedlemmar eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet eller det antal röster som aktierna medför eller du annars har motsvarande bestämmanderätt
  3. du arbetar i ett aktiebolag, där du har minst hälften av aktiekapitalet eller det antal röster som aktierna medför eller du annars har motsvarande bestämmanderätt
  4. du arbetar i ett aktiebolag, där dina familjemedlemmar eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst hälften av aktiekapitalet eller det antal röster som aktierna medför eller du annars har motsvarande bestämmanderätt.

Vid bedömningen av bestämmanderätten beaktar vi också indirekt ägande. Vi beaktar det indirekta ägandet, om du själv äger eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften (50 %) av en mellansammanslutning eller ni tillsammans har motsvarande bestämmanderätt i mellansammanslutningen. Om motsvarande bestämmanderätt är mindre än hälften, beaktas inte ett indirekt ägande.

Lantbruksföretagare

När du utövar lantbruksföretagsverksamhet är du inom utkomstskyddet för arbetslösa en företagare, är du enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en lantbruksföretagare. Enligt pensionslagen avses med en lantbruksföretagare:

  1. en utövare av gårdsbruk, som för egen eller gemensam räkning bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark och själv deltar i arbetet:
  2. en fiskare, som utan att stå i ett anställningsförhållande bedriver yrkesmässigt fiske
  3. en renägare, som för egen, familjemedlemmars eller renbeteslags räkning arbetar med renskötsel
  4. den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom lantbruksföretagarens familjemedlem
  5. den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete och fortgående lever tillsammans med en lantbruksföretagare i gemensamt hushåll
  6. den som bedriver sådan verksamhet som avses i  1, 2 eller 3 punkten i ett aktiebolag eller som delägare en annan sammanslutning

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.