Familjemedlem till en företagare

Inom utkomstskyddet har det i princip ingen betydelse om din familjemedlem är företagare. Om du emellertid arbetar i ett företag som tillhör en familjemedlem och du själv har ens en liten äganderätt i företaget, kan du enligt utkomstskyddet betraktas som företagare. Att vara företagare kan påverka ditt utkomstskydd på olika sätt.

Familjemedlem

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställer en familjemedlem såsom maken/makan till den som arbetar i företaget och en person som är dennas släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor med personen i gemensamt hushåll.

Med makar avses två personer som är gifta eller på annat sätt bor tillsammans under äktenskapsliknande omständigheter. Makar förutsätts inte bo i samma hushåll. Om makarna vill undgå sådant familjemedlemskap som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, måste boendet på skilda håll bero på brytning mellan parterna.

Familjemedlemmar som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är också barn, föräldrar och far- och morföräldrar, om de bor i samma hushåll som den som arbetar i företaget.

Uppgifterna om bostadsarrangemangen får vi från befolkningsregistret. Om uppgifterna i befolkningsregistret inte motsvarar verkligheten kan du ge oss en redogörelse över de faktiska omständigheterna i boendet. Samma adress kan till exempel ha separata bostäder eller också kan uppgifterna i befolkningsregistret vara gamla.

När betraktas företagarens familjemedlem som företagare?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställer en person som företagare genom att hänvisa till företagarnas pensionslagstiftning. Om du således är företagare enligt dessa lagar, är du det också enligt utkomstskyddet. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställer också företagets delägare som företagare. Delägarskap fastställs utifrån ägande- och bestämmanderätt. Även företagarnas pensionslagstiftning innehåller liknande bestämmelser, men lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en något striktare tolkning. Således är det alltså möjligt att du inte är företagare enligt pensionslagstiftningen, men att du är företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Enligt utkomstskyddet är du delägare och därmed företagare, om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där du själv innehar minst 15 procent av aktiekapitalet, rösterna eller motsvarande bestämmanderätt i övrigt
  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där du tillsammans med dina familjemedlemmar innehar minst 30 procent av aktiekapitalet, rösterna eller motsvarande bestämmanderätt i övrigt
  • du arbetar i ett aktiebolag, där du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar innehar minst hälften av aktiekapitalet, rösterna eller motsvarande bestämmanderätt i övrigt
  • du arbetar på ovannämnda sätt i ett annat företag än ett aktiebolag, och du eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har motsvarande bestämmanderätt som i ovan nämnda punkter

Tumregel

Enligt utkomstskyddet är du är aldrig företagare enbart på grund av ditt ägande. För att anses vara företagare förutsätts du alltid arbeta i företaget du äger. Om du arbetar i ett företag som dina familjemedlemmar har ägande- eller bestämmanderätt i, beaktas dessa inte om du inte själv har äganderätt i företaget. Det enda undantaget gäller lantbruksföretagarnas pensionslagstiftning, i vilken det kan finnas situationer då du kan anses vara företagare utan ägarandel.

Vad betraktas som arbete i ledande ställning?

Ledande ställning är ett centralt begrepp i definitionen av en företagare. Att arbeta i ledande ställning innebär att du är aktiebolagets verkställande direktör eller styrelsemedlem eller att du arbetar i ett aktiebolag eller i ett annat företag i motsvarande position. 

Arbetsvillkor för familjemedlemmar till företagare

Om du arbetar i ett företag som tillhör en familjemedlem som bor i samma hushåll och du inte har äganderätt i företaget, är du anställd. Därmed kan du försäkra dina inkomster mot arbetslöshet i YTK.

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att du uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret är 52 kalenderveckor arbete för familjemedlemmar till företagare. Arbetsvillkoret omfattar varje kalendervecka som du har arbetat i minst 18 timmar och varit medlem i en arbetslöshetskassa. Dessutom måste lönen uppfylla minimikraven och skatter samt andra obligatoriska avgifter i samband med den måste vara betalda.

De normala arbetsvillkoret är 26 kalenderveckor. Arbete som utförs av familjemedlemmar till företagare och arbetsvillkor som samlas in i samband med det går inte att kombinera med det normala arbetsvillkoret.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!