Sökandens skyldigheter

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning är du skyldig att ge oss all information vi behöver för att lösa ärendet. Dessutom är du skyldig att meddela oss om eventuella ändringar som kan påverka din rätt till förmånen eller som kan ändra förmånsbeloppet.

Skyldighet att överlämna information

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning ska du ge oss de uppgifter som behövs för att bevilja och betala ut förmånen. Dessutom är du skyldig att ge oss utredningar som är nödvändiga särskilt för att fastställa separat ekonomi och boende som avses i 1 kap 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Förändringar i omständigheterna

Om det sker en förändring i dina omständigheter som kan påverka din rätt till ersättning eller minska förmånsbeloppet, ska du omgående meddela oss om ändringen. 

De avsedda förändringarna i omständigheterna, vars information som du omgående ska meddela oss, inkluderar till exempel:

1) tidigare medlemskap arbetslöshetskassan;

2) att erhålla grunddagpenning;

3) att vara arbetssökande och avslutad jobbsökning;

4) fortsatt arbetslöshet;

5) att inleda eller avsluta ett anställningsförhållande, ett tjänsteförhållande eller eget arbete och företagsverksamhet;

6) lön eller annan ersättning som erhållits i ett anställningsförhållande, tjänsteförhållande, eget arbete och företagsverksamhet;

7) ekonomisk förmån eller ersättning som erhållits på grund av anställning, anställningsförhållande, eget arbete eller företagsverksamhet;

8) att erhålla avgångsvederlag;

9) arbetstid som används på arbete;

10) intäkter från försäljning av ett företag eller företagets egendom i samband med avslutande av företagsverksamhet eller övertagande av företagets egendom för privat bruk;

11) en sysselsättningsfrämjande tjänst upphör;

12) Avslutande av utbildning som berättigar till utbildningsdagpenning;

13) ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkring, olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst;

14) sociala förmåner som erhållits eller sökts från Finland och utomlands, inklusive stöd för hemvård för maken/makan eller sambor och en tilläggspension som arbetsgivaren ordnar som är bättre än minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare;

15) beviljad eller förvägrad lönesäkerhet;

16) barn som du försörjer;

17) annan motsvarande förändring i omständigheterna;

18) dagar då mottagaren av arbetslöshetsförmånen har deltagit i en annan sysselsättningsfrämjande tjänst än arbetsmarknadsutbildning, en arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration; 

19) påbörjad militärtjänst, civiltjänst eller fängelsestraff, sjukhusvistelse eller annan jämförbar institutionsvård och andra jämförbara omständigheter.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!