Förskottsbetalning

Med förskottsbetalning avses utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Arbetslöshetsförmåner, t.ex. inkomstrelaterad dagpenning söks alltid retroaktivt, så egentligen betalar vi aldrig förskott, dvs. på förhand vid arbetslöshet eller permittering. "Förskottsbetalning" innebär att vi kan betala innan ett beslut har fattats. Det här är till nytta om vi ser att det inte finns några hinder för betalning och förutsättningarna finns, men en kortare tid blir man ändå tvungen att vänta. I sådana fall kan vi betala utan beslut, och då får du pengarna snabbare. När allt till sist är samlat kan vi meddela det egentliga beslutet. I det sammanhanget korrigerar vi också betalningen om det behövs.

Förskottsbetalning

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vi betala arbetslöshetsförmån i förskott till en person som har rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan beslut. Det finns inga rättsliga bestämmelser för betalning av förskottsbetalning som skulle redogöra för under vilka omständigheter förskottsbetalning kan eller inte kan användas. Betalningen av förskottsbetalning baserar sig därför helt på betalarens bedömning. Lagen förordar ändå så pass mycket att förskottsbetalning ska betalas på grundval av ansökan.

Under normala omständigheter får förskott vara betalt för totalt högst två månader. Under coronatiden har förskott undantagsvis fått vara betalt för totalt högst sex månader. Under coronatiden har arbetslöshetskassan dessutom kunnat betala i förskott också på eget initiativ.

Om vi betalar inkomstrelaterad dagpenning utan beslut, drar av förskottet när vi senare beviljar inkomstrelaterad dagpenning genom beslut.

Enligt lagen kan vi kvitta beloppet av en förmån som i förskott betalats till ett för stort belopp mot en inkomstrelaterad dagpenning som beviljas senare. För att undvika detta betalar vi förskott i regel till samma belopp som grunddagpenningen. Då är det mer troligt att vi när vi meddelar ett beslut kan kompensera dig för en förmån som betalats till ett för litet belopp.

visste du det här?

Vanligtvis har vi all information som behövs för att bevilja en förmån inom rimlig tid, och därför använder vi sällan förskottsbetalning. Nackdelen med förskottsbetalning är att det kräver dubbelt arbete av oss och att det till och med kan leda till återkrav. Förskottsbetalning är därför en möjlighet som används endast sällan.

Förskottsbetalning betalades ursprungligen i situationer där till exempel nödvändiga löneuppgifter inte fanns tillgängliga, även om det annars är uppenbart att det inte finns några

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!