Hur påverkar en arbetstvist din inkomstrelaterade dagpenning?

Om ditt arbete hindras på grund av åtgärder i samband med en arbetskonflikt, beror din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på hur konflikten står i relation till dina arbetsvillkor.

Arbetstvist och stridsåtgärder

En arbetstvist kan uppstå om arbetsgivaren och arbetstagarna är oeniga om utvecklingen av arbets- och löneförhållandena. En arbetstvist kan leda till stridsåtgärder som syftar till att påverka den andra parten. När de anställda avbryter arbetet på grund av det här är det fråga om strejk. När arbetsgivaren avbryter arbetet av samma orsak är det fråga om lockout.

Stridsåtgärder kan vidtas på olika sätt. Ett exempel på en stridsåtgärd är ett förbud mot övertidsarbete.

Arbetstvistens inverkan på dagpenningen

Vi kan inte betala ut dagpenning till dig om:

  • du direkt har blivit arbetslös på grund av en strejk eller lockout
  • du indirekt har blivit arbetslös på grund av en strejk eller lockout, men syftet med arbetstvisten är att åstadkomma ändringar även i dina anställnings- eller löneförhållanden

Om de allmänna förutsättningarna uppfylls kan vi betala ut dagpenning till exempel om utbetalningen av lön avbryts på grund av en arbetstvist och

  • du har varit helt arbetslös redan före arbetstvisten
  • du har blivit permitterad redan före arbetstvisten (det förutsätts att meddelande om permitteringen har lämnats in redan före meddelande om lockout)
  • ditt arbete hindras av en sådan strejk eller lockout, som inte står i direkt eller indirekt beroendeförhållande till dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden
    • I sådana situationer påförs ingen självrisktid så som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Strejkunderstöd

Strejkunderstödet är en skattefri eller skattebelagd ersättning som betalas ut av ett fackförbund. Det betalas ut efter ansökan till de medlemmar i fackförbundet, vilkas löneutbetalning har avbrutits på grund av en strejk.

Strejkunderstödet är inte en ersättning som betalas ut av arbetslöshetskassorna. YTK är en arbetslöshetskassa, och därför kan man inte söka strejkunderstöd hos YTK.

Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att betala full lön för högst sju dagar, om orsaken till att arbetet förhindras är en stridsåtgärd som andra arbetstagare vidtar och som inte har något beroendeförhållande till dina arbets- eller arbetsförhållanden. Om du är medlem i YTK-föreningen kan du där fråga närmare om stridsåtgärdens inverkan på arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet.

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut för den tid för vilken du har laglig rätt till lön.

Vilken inverkan har en arbetstvist på den inkomstrelaterade dagpenningen?

Var och en beslutar om att delta i stridsåtgärder. Man måste inte delta i en stridsåtgärd. Om du är medlem i facket och inte deltar i stridsåtgärden, kan facket enligt sina stadgar avsluta ditt medlemskap i facket. Medlemskap i en arbetslöshetskassa kan inte avslutas på dessa grunder.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!