Hur påverkar en arbetstvist din inkomstrelaterade dagpenning?

För tiden för arbetstvisten kan vi inte betala ut dagpenning. Det finns några undantag i det.

Arbetstvist

En arbetstvist är en åtgärd, genom vilken man strävar efter att påverka anställnings- och löneförhållandena på arbetsplatserna. När arbetstagarna avbryter arbetet på grund därav, är det fråga om en strejk. När arbetsgivaren avbryter arbetet av denna orsak, är det fråga om lockout.

Arbetstvistens inverkan på dagpenningen

Vi kan inte betala ut dagpenning till dig, om

  • du direkt har blivit arbetslös på grund av en strejk eller lockout
  • du indirekt har blivit arbetslös på grund av en strejk eller lockout, men syftet med arbetstvisten är att åstadkomma ändringar i dina anställnngs- eller löneförhållanden.

Då dessa allmänna förutsättningar uppfylls, kan vi betala ut dagpenning till exempel, om

  • löneutbetalningen avbryts på grund av en strejk och du har varit helt och hållet arbetslös redan före arbetstvisten
  • du har blivit permitterad redan före arbetstvisten (det förutsätts att meddelande om permitteringen har lämnats redan före meddelande om lockout)
  • ditt arbete hindras av en sådan strejk eller lockout, som inte står i direkt eller indirekt beroendeförhållande till dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden

Strejkunderstöd

Strejkunderstödet är en skattefri eller skattebelagd ersättning som betalas ut av ett fackförbund. Det betalas ut efter ansökan till de medlemmar av fackförbundet, vilkas löneutbetalning har avbrutits på grund av en strejk.

Strejkunderstödet är inte en ersättning som betalas ut av arbetslöshetskassorna. YTK är en arbetslöshetskassa, och därför kan man inte söka strejkunderstöd hos YTK.

Om du är medlem i YTK-föreningen, kan du höra dig för hos en jurist om hur en arbetstviståtgärd inverkar på arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.