Hur påverkar ett avgångspaket, m.a.o. ett fallskärmsavtal den inkomstrelaterade dagpenningen?

När du kommer överens med din arbetsgivare om en ersättning som är knuten till att anställningsförhållandet upphör, kan det här påverka utbetalningen av din inkomstrelaterade dagpenning. “Avgångsvederlag, "stödpaket" eller "fallskärmsavtal" betraktas som “periodiserade ekonomiska förmåner” enligt arbetslöshetsskyddet. Det innebär att inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas ut för den period som motsvaras av den ekonomiska förmånen när den fördelas över tid enligt personens lön. Om avgångsvederlaget till exempel motsvarar sex månaders lön, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut under de första sex månaderna efter att anställningsförhållandet upphörde.

Periodiserad ekonomisk förmån

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa: "En ekonomisk förmån från arbetsgivaren som baserar sig på ett avtal eller motsvarande arrangemang mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör, hindrar att arbetslöshetsförmåner beviljas för den tid, räknat från det att anställningsförhållandet upphörde, över vilken förmånen periodiseras på basis av lönen i det senaste anställningsförhållandet."

När ett anställningsförhållande upphör genom ett gemensamt avtal, är det vanligt att arbetsgivaren betalar ut en ersättning. Det bör noteras att arbetsgivaren inte har en lagstadgad skyldighet att betala ut en sådan ersättning. Det är fråga om ett ömsesidigt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att arbetsförhållandet upphör och att det i avtalet kan ingå ett villkor om att arbetsgivaren betalar ut en ersättning.

Ersättningen behöver inte betalas ut i pengar. En arbetstelefon eller dator kan till exempel ingå i ett avtal. Även dessa är ekonomiska förmåner som måste tas i beaktande, enligt arbetslöshetsskyddet. Den enda förmånen som inte beaktas är utbildning på arbetsgivarens bekostnad. Vanligen betalas ersättningen dock ut i pengar.

Försäkra dig om att du inte går miste om dagpenningen

När du får en avtalsenlig ekonomisk förmån av arbetsgivaren i samband med att anställningsförhållandet upphör, kan du känna dig frestad att inte anmäla dig till TE-byrån. Det här är en riskabel situation. Om du senare söker inkomstrelaterad dagpenning måste vi kontrollera att du har varit på arbetsmarknaden under det senaste halvåret. Om du till exempel har tagit ut en sex månader lång "egen ledighet" med hjälp av avgångsvederlaget och inte varit arbetssökande vid TE-byrån är det möjligt att du har varit borta från arbetsmarknaden i sex månader utan giltigt skäl. Då kommer du att förlora arbetsvillkoret som du har samlat in, och vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig.

Anmäl dig alltså till TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första dagen som du är arbetslös. Gör detta även om du har fått ett avgångsvederlag.

Även om vi inte kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig på grund av avgångsvederlaget, kan du fortfarande ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Det som är bra med detta är att du får ett beslut där det tydligt står hur länge dagpenningen inte kan betalas ut. Samtidigt kan vi också komplettera informationen om ditt arbetsvillkor, vilket innebär att din ansökan kan behandlas snabbare när du senare ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, efter att periodiseringen av avgångsvederlaget löpt ut. När du får ditt beslut kan du också kontrollera att vi har tagit hänsyn till avgångsvederlaget som betalats ut till dig. I vissa fall kan det vara oklart om det till exempel rör sig om ett skadestånd eller om en periodiserad ekonomisk förmån. Om du inte håller med oss om typen av den ekonomiska förmånen, kan vi genast kontrollera saken. Om det råder oenighet kan du söka om ändring i beslutet.

För hur lång tid hindrar avgångsvederlaget utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning?

Den grundläggande principen är att inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas ut för den tid som motsvaras av den ekonomiska förmånen när den fördelas över tid enligt personens lön. Tumregeln är således den att när avgångsvederlaget motsvarar t.ex. sex månaders lön, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut under ifrågavarande sex månader efter att anställningsförhållandet upphört.

Den egentliga periodiseringen av en ekonomisk förmån är dock mer exakt än så, och bygger på att periodiseringens längd beräknas i dagar. Periodiseringen utförs genom att den ekonomiska förmånen divideras med dagslönen från det senaste anställningsförhållandet. Lönen fastställs utifrån den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, men de lagstadgade avdragen från inkomsterna görs inte.

Exempel: Beräkning av periodisering

Personen kommer överens om att avsluta sitt anställningsförhållande. I avtalet ingår en ersättning på 16 000 €, vilket motsvarar cirka sex månaders lön.

De skattepliktiga lönerna för den period som uppfyller arbetsvillkoret är 18 750 €. Perioden har 130 arbetsdagar och i inkomsten ingår en semesterersättning på 2 500 €.

Först drar vi av semesterersättningen (2 500 €) från lönen (18 750 €). Då återstår 16 250 €.

Summan divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). Detta ger en dagslön på 152 €.

Periodiseringens längd beräknas genom att den ekonomiska förmånen (16 000 €) divideras med dagslönen (119,58 €).

Periodiseringen omfattar 128 dagar. Om periodiseringstiden inte blir ett jämnt tal, avrundas antalet dagar nedåt.

Periodiseringstiden beräknas enligt högst fem arbetsdagar per kalendervecka. Därmed blir periodiseringstiden längre när är utspridd på en kalenderperiod. En periodiseringstid på t.ex. 128 dagar omfattar kalenderperioden 10.2.2020–5.8.2020. Den perioden har inalles 178 kalenderdagar.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € / 130 d = 125 €/d
​​​​​​​16 000 € / 125 €/d = 128 d

Allt är inte som det verkar

Ordet "avgångsvederlag" kan ha flera olika betydelser. Det kan t.ex. vara fråga om en ersättning som motsvarar lönen under uppsägningstiden. En sådan lönepost utgör inte en ekonomisk förmån som ska periodiseras, även om den annars kan förhindra utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsgivaren kan också betala ut provision, bonus, resultatpremie eller försenad lön när ett anställningsförhållande upphör. Dessa har tjänats in under anställningstiden och utgör inte en ekonomisk förmån som ska periodiseras, även om de kan uppfattas som en del av avgångsvederlaget.

Det kan dock hända att du innan anställningsförhållandet upphör får en löneförhöjning eller någon annan bonus som inte grundar sig på utfört arbete. En sådan utbetalning kan däremot uttryckligen vara avsedd som ersättning för att arbetsförhållandet upphör. Om en löneförhöjning av den här typen inte grundar sig på t.ex. mer arbete eller en förändring av arbetsbeskrivningen, är det fråga om en ekonomisk förmån som ska periodiseras.

Det här kan vara förvirrande, särskilt när en arbetsinsats som hör till arbetstagarens normala skyldigheter och som kan vara större än vanligt t.ex. i samband med nedläggning av produktionen, ännu inte är tillräcklig för att visa att det rör sig om en ersättning som inte ska periodiseras.

Ovanstående kan höra samman med situationer där arbetsgivaren vill försäkra sig om att arbetstagarna stannar kvar tills verksamheten är avslutad. Sådana incitamentbonusar är inte lön för utfört arbete, utan en del av arrangemanget i samband med att anställningsförhållandet upphör. De är ekonomiska förmåner som ska periodiseras, enligt arbetslöshetsskyddet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!