​​​​​​​Hur påverkar permittering den inkomstrelaterade dagpenningen?

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även när du är permitterad. Som permitterad är man arbetslös enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, vilket innebär att nästan alla regler för arbetslösa också gäller vid permittering. Det finns dock några små undantag.

Olika former av permittering

Du kan permitteras på heltid eller genom förkortad arbetsvecka eller arbetsdag. Olika kombinationer av dessa kan också förekomma.

Om du permitteras på heltid kan vi betala ut full dagpenning under permitteringen. 

Om du permitteras genom förkortad arbetsvecka innebär det att du under en kalendervecka arbetar hela arbetsdagar och har en eller flera hela permitteringsdagar. Då får du dagpenning till fullt belopp för permitteringsdagarna, men ingen dagpenning för arbetsdagarna.

Du kan också permitteras genom förkortade arbetsdagar. Det innebär att du kanske arbetar varje vardag, men har förkortad arbetstid minst en dag. Vid en sådan permittering får du jämkad dagpenning, som betyder att vi beaktar dina inkomster då vi räknar ut beloppet på dagpenningen. Du får alltså fortfarande dagpenning, men beloppet är mindre än om du skulle vara helt permitterad, eftersom du har löneinkomster från ditt arbete. Du kan uppskatta beloppet på den jämkade dagpenningen med vår räknare.

Om du har både helt permitterade dagar och förkortade arbetsdagar under en kalendervecka får du jämkad dagpenning. Då beaktar vi inkomsten både för de förkortade och de hela arbetsdagarna.

Permitteringens inverkan på arbetstidsgränsen för jämkad dagpenning

Du får jämkad dagpenning endast om arbetstiden inte överstiger 80 % av arbetstiden för en arbetstagare i heltidsarbete. Vanligen granskas arbetstidsgränsen för hela jämkningsperioden. Om du däremot är permitterad genom förkortad vecka eller förkortade arbetsdagar granskas arbetstidsgränsen per kalendervecka.

Om du har permitterats genom förkortad arbetsvecka granskar vi huruvida din arbetstid överskrids per kalendervecka enligt den så kallade intjäningsprincipen. Det innebär att vi beaktar dina arbetstimmar under den vecka som du har gjort dem. Om du har permitterats genom förkortade arbetsdagar och du får jämkad dagpenning, granskar vi arbetstidsgränsen enligt den så kallade utbetalningsprincipen. Det innebär att vi beaktar dina arbetstimmar först under den kalendervecka som du har fått lön för dem.

exempel 1: permittering genom förkortad arbetsvecka

Person A har permitterats genom förkortad arbetsvecka. A arbetar fyra hela arbetsdagar per vecka och är permitterad en hel dag per vecka.

Först granskar vi om arbetstidsgränsen överskrids. Eftersom A arbetar fyra hela åttatimmars arbetsdagar per vecka är A:s arbetstid 4 dagar * 8 h = 32 arbetstimmar per vecka. Detta jämförs med den maximala veckoarbetstiden. A är permitterad genom förkortad arbetsvecka, varvid arbetstimmarna beaktas under den vecka som A har gjort dem.

Den maximala arbetstiden är 80 % av arbetstiden för en arbetstagare i heltidsarbete. Inom A:s bransch är heltidsarbetstiden 40 timmar i veckan. Arbetstidsgränsen är således 40 h/vecka * 80 % = 32 arbetstimmar i veckan.

A:s arbetstid är 32 h per vecka och det maximala antalet tillåtna timmar är 32 h per vecka. Arbetstidsgränsen på 80 % av heltidsarbete överskrids således inte och dagpenning kan betalas ut.

A har permitterats genom förkortad arbetsvecka, och får således full dagpenning för de permitterade dagarna. Ingen dagpenning betalas ut för arbetsdagarna.

exempel 2: permittering genom förkortad arbetsdag

Person B har permitterats genom förkortade arbetsdagar, så att en dag i veckan har endast sex arbetstimmar. Eftersom B har permitterats genom förkortad arbetsdag, betalas dagpenningen ut som jämkad.

B ansöker om dagpenning för 1.6–28.6. B har fått lön för 24 arbetstimmar 10.6.

Först granskar vi om arbetstidsgränsen för dagpenningen överskrids. Om man är permitterad granskas arbetstiden alltid per kalendervecka.

B har permitterats genom förkortad arbetsdag, vilket innebär att arbetstimmarna beaktas enligt utbetalningstidpunkten. Den normala arbetstiden på B:s arbetsplats är 37,5 timmar i veckan. Den maximala arbetstiden vid uträknandet av beloppet på dagpenning är således:

37,5 h * 80 % = 30 arbetstimmar i veckan.

De 24 arbetstimmar, för vilka lön betalades ut 10.6 under ansökningsperioden underskrider arbetstidsgränsen och dagpenning kan betalas för hela ansökningsperioden.

Dagpenning kan betalas ut för hela ansökningsperioden 1–28.6, jämkad med lönen som betalades ut 10.6.

exempel 3: permittering genom förkortad arbetsdag, arbetstidsgränsen överskrids

Person C har permitterats genom förkortade arbetsdagar. Under permitteringen arbetar C fyra timmar per dag, fem dagar i veckan. C:s arbetstid under permittering är således 4 h * 5 dagar = 20 timmar per vecka.

C ansöker om dagpenning för fyra kalenderveckor för 1.6–28.6.2020. C fick lön för 80 arbetstimmar 15.6.

Eftersom C är permitterad genom förkortade arbetsdagar, ​​​​​​betalas dagpenningen ut som jämkad med löneinkomsten. Lönen minskar beloppet på dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken lönen har betalats ut. Arbetade timmar beaktas vid arbetstidsgranskningen också först den vecka som lönen har betalats ut för dem.

Innan dagpenningen kan betalas ut granskar vi om C:s arbetstid överskrids. Vi jämför alltså de arbetstimmar för vilka lön har betalats ut 15.6 med arbetstidsgränsen per vecka.

Inom C:s bransch är heltidsarbetstiden 40 timmar i veckan. Arbetstidsgränsen för dagpenningen är således
40 h/vecka * 80 % = 32 arbetstimmar i veckan.

C har fått lön för 80 veckotimmar 15.6, vilket innebär att arbetstidsgränsen för en kalendervecka överskrids.
80 h > 32 h

För den vecka som lönen har betalats ut (15–21.6) ges ett negativt beslut och dagpenning kan inte betalas ut.

Dagpenning kan emellertid betalas ut för de övriga veckorna i ansökan, för vilka arbetstiden inte överskrids. Den dagpenning som betalas ut för dessa veckor påverkas av de löner som betalats ut under ansökningstiden.

Dagpenning betalas ut för 1–14.6 och 22–28.6, jämkad med lönen som betalats ut 15.6. För den vecka som lönen har betalats ut (15–21.6) ges ett negativt beslut för att arbetstidsgränsen har överskridits, varmed ingen dagpenning betalas ut för den veckan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!