Hur påverkar sjukdom eller arbetsoförmåga den inkomstrelaterade dagpenningen?

Sjukdom och skador är tråkiga saker som kan drabba vem som helst. Små förkylningar och skador har ingen inverkan på rätten till dagpenning. Men situationer som kräver sjukhusvård samt arbetsoförmåga kan däremot ha en inverkan på utkomstskyddet.

Vad ska du göra om du blir sjuk eller skadar dig under tiden du ansöker om arbetslöshetsförmåner?

Korttidssjukdom eller en mindre skada påverkar inte rätten till förmåner. Om det behövs, träffa en läkare och ta hand om dig. Men ange i dagpenningsansökan att du har varit sjuk och var beredd på att skicka ett läkarintyg till oss vid behov.

Om sjukdomen varar över 10 dagar, ange i dagpenningsansökan att du har varit sjuk och ansöker om sjukdagpenning från FPA.

Om sjukdomen eller skadan är så allvarlig att du behöver sjukhusvård eller annan anstaltsvård, ange också det i ansökan. När du är i anstaltsvård är du inte tillgänglig på arbetsmarknaden enligt lagen. Under sådan tid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsoförmåga

Om du är arbetsoförmögen har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Vi fattar beslut om din arbetsoförmåga utifrån en bedömning av din arbetsoförmåga i enlighet med sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen. Med andra ord, det är inte arbetslöshetskassan som fattar beslut om du är arbetsoförmögen eller inte.

I praktiken innebär detta att vi inte bedömer arbetsoförmåga endast på grundval av ett läkarintyg. Enligt läkarintyget kan du vara arbetsoförmögen men om FPA eller pensionsbolaget inte har fattat ett beslut i ärendet kan vi inte finna dig arbetsoförmögen eller frisk.

Inom utkomstskyddet är du arbetsoförmögen också när du har bedömts som arbetsoförmögen enligt sjukförsäkringslagen, lagen om pension för arbetstagare eller folkpensionslagen även om förmån inte har betalats till dig i enlighet med dessa lagar. Vi kan alltså inte betala inkomstrelaterad dagpenning om du har bedömts att vara arbetsoförmögen men förmånen har inte betalats ut på grund av låga inkomster eller om förmånen betalas först efter det att arbetsoförmågan har pågått utan avbrott i minst 55 dagar.

En sjukpension kan beviljas en person som är permanent blind eller rörelsehindrad, samt en person som på grund av sin sjukdom, sin funktionsnedsättning eller sin skada är permanent i ett sådant hjälplöst tillstånd att hen inte kan klara sig utan hjälp från en annan person. I sådana situationer hindrar arbetsoförmågan inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Sjukpensionen dras dock av från arbetslöshetsförmånen.

Undantag till huvudregeln om arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning om du:

  1. Har fått sjukdagpenning under den maximala tiden.
  2. Är fortfarande arbetsoförmögen på grund av hälsoskäl.
  3. Din ansökan om sjukpension är under behandling eller har avslagits.

Detta undantag gäller endast om alla tre villkoren är uppfyllda. Om ditt anställningsförhållande är giltigt är kravet dessutom att arbetsgivaren inte kan tillhandahålla ett arbete som motsvarar din förmåga att arbeta.

Självrisktid för sjukdagpenning

Sjukdagpenning kan betalas ut under perioden av arbetsoförmåga med undantag för självrisktiden i början av arbetsoförmågan. Självrisktiden för sjukdagpenning är den första dagen av arbetsoförmågan och nästföljande nio arbetsdagar. Som vardag räknas även lördagar, men inte helgdagar.

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning under sjukdagpenningens självrisktid endast om du har fått inkomstrelaterad dagpenning omedelbart före sjukpenningens självrisktidens början.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!