Hur påverkar socialförmånerna den inkomstrelaterade dagpenningen?

En socialförmån som du får kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningen på tre sätt. Socialförmånen kan hindra att dagpenning betalas ut eller så kan den minska den dagpenning som betalas ut. Det kan också vara så att förmånen inte har någon inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Följande socialförmåner hindrar erhållande av inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningar

 • specialvårds- och specialmoderskapspenning

 • utbildningsstöd

 • arbetslöshetspension

 • från Finland beviljad full invalidpension

 • arbetslivspension

 • full ålderspension

 • förtida ålderspension

 • individuell förtidspension

 • garantipension som komplettering till pensionen

 • pensionsstöd

 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen

 • dagpenning enligt olycksfallsförsäkringslagen

 • inkomstbortfallsersättning enligt trafikförsäkrings- och olycksfallsförsäkringslagen

 • rehabiliteringspenning och ersättning för inkomstbortfall som motsvarar densamma

 • avträdelsebidrag

 • generationsväxlingspension

Följande socialförmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp:

 • hemvårdsstöd för barn

 • flexibel vårdpenning

 • studiebidrag

 • partiell vårdpenning

 • partiell invalidpension

 • invalidpension som betalas från en annan stat

 • deltidspension

 • ålderspension (ej full)

 • ålderspension, som inte beviljats på grundval av fulla tjänstgöringsår

 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren

 • avträdelsepension

 • avträdelseersättning

 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och invalidpension, som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • dagpenning enligt militärskadelagen, vilken inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • ersättning som ska betalas med stöd av militärolycksfallsförsäkring

 • en del som motsvarar kompletteringsräntan för livränta enligt olycksfallsförsäkringslagen, vilken inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • olycksfallsförsäkring, som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen

 • ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt patientskadelagen

 • garantipension om den beviljats som komplettering till ovan nämnda förmånen

Stöd för hemvård av barn

Vi drar av stöd för hemvård av barn från din dagpenning, om stödet för vården hemma betalas till dig eller din make. Vi drar inte från din dagpenning av de stöd som din make får, om

 • även maken är arbetslös
 • maken får utöver hemvårdsstödet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • maken sköter barnet själv, och maken inte heller på grund härav har rätt till arbetslöshetsförmåner

Det förutsätts att maken faktiskt sköter barnet hemma. Om barnet är regelbunden ens en del av tiden utanför hemmet, är vi tvungna att dra av hemvårdsstödet från din inkomstrelaterade dagpenning.

Även makens studier och till och med en obetydlig företagsverksamhet eller arbete på deltid medför att vi dra av det hemvårdsstöd som beviljats maken från din inkomstrelaterade dagpenning.

Följande socialförmåner inverkar inte på dagpenningens belopp:

 • bostadsbidrag (408/1975) enligt lagen om bostadsbidrag

 • bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

 • barnbidrag

 • flexibel vårdpenning som ska betalas till maken

 • kommuntillägg för hemvårdsstöd som ordnas av kommunen

 • familjepensioner, vilka även vård- och tilläggsvårdpensionerna anses vara

 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen

 • stöd för närståendevård som betalas av kommunen

 • partiell förtida ålderspensionen

 • arvoden enligt familjevårdarlagen

 • vårdbidrag till pensionsmottagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007)

 • livränta och kompletteringsränta enligt militärskadelagen

 • handikappstöd enligt lagen om handikappförmåner (571/2007)

 • utkomststöd

 • militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993)

 • särskilda kostnadsersättningar enligt olycksfallsförsäkringslagen och militärskadelagen

 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen

 • menersättning enligt olycksfallsförsäkringslagen

 • extra krigspensioner

 • frivillig pension som man tecknat för sig själv

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.