Hur påverkar uppsägningstiden den inkomstrelaterade dagpenningen?

När anställningsförhållandet upphör har du vanligtvis rätt till lön eller motsvarande ersättning under uppsägningstiden. Sådan lön eller ersättning betalas ut för en viss tid. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut för samma period.

Uppsägningstid

Ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare kan sägas upp av båda parterna. En viss, överenskommen, uppsägningstid tillämpas vanligen vid uppsägningar. Uppsägningstidens längd beror på vad man kommit överens om, vilken part som säger upp avtalet och hur långt anställningsförhållandet har varit. Uppsägningstiden kan ha fastställts i kollektivavtalet eller separat i ett arbetsavtal. Om man inte kommit överens om någon uppsägningstid, tillämpas de uppsägningstider som fastställs i arbetsavtalslagen. Uppsägningstiden får vara högst sex månader.

Arbetsgivaren betalar lön för uppsägningstiden. Arbetsplikten kan avtalas separat. Om anställningsförhållandet upphör utan uppsägningstid eller till exempel direkt efter en permittering, betalar arbetsgivaren ut en ersättning som motsvarar lönen under uppsägningstiden.

Ingen inkomstrelaterad dagpenning medan du har rätt till lön

Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för samma period som du har rätt att få lön eller motsvarande ersättning av din arbetsgivare under uppsägningstiden. Om du till exempel har rätt till lön för en uppsägningstid på tre månader kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning för samma period.

Det är möjligt att arbetsgivaren inte betalar lön eller motsvarande ersättning för uppsägningstiden. Detta påverkar dock inte hur frågan avgörs beträffande utkomstskyddet. Om du har rätt till lön för uppsägningstiden kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas för den tiden, även om du inte har fått lön för uppsägningstiden.

När permitteringen slutar i uppsägning

Kom ihåg att meddela i din ansökan om du är permitterad och ditt anställningsförhållande upphör. Detta gör det möjligt för oss att ta hänsyn till uppsägningen och kontrollera din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte meddelar att anställningsförhållandet upphör kan det hända att vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig trots att du kanske inte har rätt till det. Vid en sådan situation måste vi återkräva dagpenningen i efterskott. Om du avsiktligt har låtit bli att anmäla att ditt anställningsförhållande upphört, är vi tvungna göra en utredningsbegäran till polisen.

Enligt arbetsavtalslagen kan avsluta ett anställningsförhållande utan uppsägningstid under permitteringen. Då du inte har rätt till lön för uppsägningstiden finns det inget hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån undersöker emellertid upphörandet av anställningsförhållandet och kan anse att det inte finns någon giltig orsak till att anställningsförhållandet upphör. Det kan medföra en period utan ersättning.

Arbetsgivaren kan också avsluta anställningsförhållandet under permitteringen. Arbetsgivaren ska följa den överenskomna uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan dra av 14 dagar från lönen för uppsägningstiden, om arbetsgivaren vid permitteringen har iakttagit den över 14 dagar långa tiden för meddelande om permittering. Villkoret är således att tiden för meddelande om permittering har varit 15 dagar eller mer.

När permitteringen har varat minst 200 dagar utan avbrott kan du säga upp dig utan att förlora rätten till lön för uppsägningstiden, varvid arbetsgivaren är skyldig att betala dig en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den period som du har rätt till en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden.

Arbets- och näringsbyrån undersöker upphörandet av anställningsförhållandet också i detta fall. I rättspraxis har det fastställts att en uppsägning på grund av permittering som varat 200 dagar är godtagbar och följden har inte varit en period utan ersättning.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!