Karens

Karens är ett vedertaget begrepp i vardagsspråket, med vilket man syftar på vissa tider utan ersättning som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 
Ibland syftar våra kunder på självrisktiden då de använder ordet karens. Självrisktiden är dock en annan sak än en viss tid utan ersättning.

Viss tid utan ersättning

Syftet med utkomstskydd för arbetslösa är att trygga de ekonomiska möjligheterna att söka arbete och förbättra förutsättningarna för att komma in på och återvända till arbetsmarknaden. Att söka arbete är en viktig förutsättning för att arbetslöshetsdagpenning ska kunna betalas ut.

Om du inte söker arbete eller annars handlar i strid mot att du sysselsätts, kan arbets- och näringsbyrån påföra karens som följd, dvs. en viss tid utan ersättning.

Den utsatta tidens längd är beroende av på vilket sätt arbets- och näringsbyrån anser att du försummat dina skyldigheter som arbetslös arbetssökande. Nedan en lista över situationer då man får karens:

  • Om du lämnar ditt arbete utan giltig orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån för 90 dagar efter att anställningsförhållandet har upphört. Om arbetet har varat i högst fem dagar, upphör rätten till arbetslöshetsförmån för 30 dagar.
  • Du har inte rätt till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar om du själv orsakar att ditt anställningsförhållande upphör.

  • Om du vägrar att ta emot arbete som erbjudits dig, förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån för 30 dagar, räknat från det datum då du vägrade ta emot arbetet. Rätten till arbetslöshetsförmån avbryts för 90 dagar, om du utan giltigt skäl vägrar ta emot ett arbete, som du valts till. Rätten till arbetslöshetsförmån avbryts för 60 dagar, om du utan giltigt skäl vägrar ta emot ett annat arbete som anvisats dig. Rätten till förmånen avbryts för 30 dagar, om det arbete som erbjöds skulle ha varat i högst två veckor.
  • Om du uteblir från ett möte som avtalats med arbets- och näringsbyrån för att utarbeta en sysselsättningsplan eller revidera sysselsättningsplanen, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 15 dagar efter att du uteblivit.
  • Om du utan giltig orsak vägrar att utarbeta eller revidera en sysselsättningsplan, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 30 dagar efter vägran.
  • Om du utan giltig orsak försummar det som avtalats i sysselsättningsplanen, är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån under 60 dagar efter att arbets- och näringsbyrån konstaterat försummelsen.
  • Om du utan giltig orsak vägrar att delta i sysselsättningsfrämjande service, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 60 dagar, räknat från vägran.
  • Om du utan giltig orsak avbryter den service som överenskommits med arbets- och näringsbyrån, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 60 dagar, räknat från avbrottet.
  • Om du under en sex månader lång granskningsperiod upprepat går till väga på ovan nämnda sätt, påförs det en skyldighet för dig att vara i arbete. Detta innebär att din rätt till arbetslöshetsförmån återställs först då du har varit 12 kalenderveckor i arbete, sysselsättningsfrämjande service eller sysselsatt dig som företagare.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!