Karens är ett etablerat begrepp i språkbruket, med vilket man syftar på vissa tider utan ersättning som definierats i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ibland syftar våra klienter med karens även på självrisktiden. Självrisktiden är dock en annan sak än en viss tid utan ersättning.


Viss tid utan ersättning

Syftet med utkomstskyddet är att trygga ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och återvända till den. Arbetssökandet är en central förutsättning för att arbetslöshetsdagpenning ska kunna utbetalas.

Om du försummar arbetssökandet eller annars handlar i strid mot att du sysselsätts, kan TE-byrån utsätta karens som följd därav eller en viss tid utan ersättning.

Den utsatta tidens längd är beroende av på vilket sätt TE-byrån anser att du försummat dina skyldigheter som arbetslös arbetssökande. Här följer en lista över karenser:

  • Om du lämnar ditt arbete utan giltig orsak, har du inte rätt till arbetslöshetförmån under 90 dagar efter att anställningsförhållandet har upphört. Om arbetet har vara i högst fem dagar, finns inte någon rätt till arbetslöshetsförmån under 30 dagar.
  • Om du vägrar att ta emot arbete som erbjudits dig, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån, för den avbryts efter 30 dagar, räknat från att arbete erbjudits. Rätten till arbetslöshetsförmån avbryts för 90 dagar, om du utan giltigt skäl vägrar ta emot ett arbete, vilket du har blivit vald till. Rätten till arbetslöshetsförmån avbryts för 60 dagar, om om du utan giltigt skäl vägrar ta emot ett annat arbete än det som individuellt har anvisats dig. Rätten till förmånen avbryts för 30 dagar, om det arbete som erbjudits skulle ha varat i högst två veckor.
  • Om du uteblir från ett möte som avtalats med TE-byrån för att utarbeta en sysselsättningsplan eller revidera sysselsättningsplanen, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 15 dagar efter att du uteblivit.
  • Om du utan giltig orsak vägrar att utarbeta eller revidera en sysselsättningsplan, har du inte rätt till till arbetslöshetsförmån under 30 dagar efter vägran.
  • Om du utan giltig orsak försummar det som avtalats i sysselsättningsplanen, är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån under 60 dagar efter det då TE-byrån konstaterar försummelsen.
  • Om du utan giltig orsak vägrar att delta i sysselsättningsfrämjande service, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under 60 dagar,  räknat från vägran av sysselsättningsfrämjande service.
  • Om du utan giltig orsak avbryter den service som överenskommits med TE-byrån, har du inte rätt till  arbetslöshetsförmån under 60 dagar, räknat från avbrytandet.
  • Om du under granskningsperioden på sex månader upprepat går till väga på ovan nämnda sätt, utsätts det en skyldighet för dig att ta emot arbete. Detta innebär att din rätt till arbetslöshetsförmån återställs först då du har varit 12 kalenderveckor i arbete, sysselsättningsfrämjande service eller sysselsatt dig som företagare.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.