När får man inkomstrelaterad dagpenning?

Det finns några viktiga villkor för inkomstrelaterad dagpenning.

​​​​​​​Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig om

​​​​​​​Andra villkor för utbetalningen:

  • du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån

  • det finns inga andra hinder för utbetalning enligt det arbetskraftspolitiska utlåtandet.

TE-byrån skickar ett utlåtande till oss, av vilket det framgår om din jobbsökning är i kraft och om du är arbetslös.

Åldersrelaterade förutsättningar och begränsningar

Syftet med arbetslöshetsförmånerna är att trygga den arbetslösa arbetssökandens ekonomiska möjligheter att söka jobb. Förmånerna ska också förbättra den arbetslösas förutsättningar för att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden samt kompensera de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar. Arbetslöshetsförmåner är således inte avsedda för minderåriga eller pensionärer.

Vi kan därför inte bevilja inkomstrelaterad dagpenning om du inte har fyllt 18 år. Undantagsvis kan vi dock bevilja inkomstrelaterad dagpenning om du har fyllt 17 år och har fullgjort din läroplikt eller har avbrutit din läroplikt på det sätt som föreskrivs i läropliktslagen.

Om du är född före 1965 kan vi bevilja inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år. Om du är född 1965 eller senare kan vi bevilja inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad då du uppnår den lägsta åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare. 

Om du är permitterad eller förhindrad att arbeta på grund av en orsak som kan jämställas med permittering utgör åldern undantagsvis inget hinder för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning, dock högst till utgången av den kalendermånad då du fyller 68 år.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!