Stötestenar inom utkomstskyddet

Det finns några svårförutsägbara detaljer i arbetslöshetsskyddet som inverkar på om vi kan betala ut dagpenning eller inte. Våra kunder har bett oss redogöra för sådana situationer. Vi sammanställer dem här och uppdaterar listan regelbundet. Du kan lämna respons och berätta om du har stött på liknande överraskningar.

Detaljer som påverkar din rätt till förmån

 • Ett absolut villkor för utbetalning av arbetslöshetsförmån är att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Det här kan man göra i arbets- och näringsbyråns nättjänst. Följ anvisningarna noggrant, och försäkra dig om att arbetssökandet är i kraft. Din anmälan som arbetssökande kan bli på hälft om du inte är uppmärksam.

  Du ska anmäla dig som arbetslös arbetssökande även som permitterad.

 • Du kan få ett arbetserbjudande från arbets- och näringsbyrån. Om du inte söker det arbete som erbjuds kan byrån slå fast en tid utan ersättning under vilken vi inte kan betala ut dagpenning. Sök därför efter det arbete som erbjuds, även om du själv bedömer att det inte är lämpligt för dig. Det anses att det är arbetsgivarens sak att bedöma lämpligheten. En egen uppfattning om att ett arbete är olämpligt är inte ett godtagbart skäl för att inte söka ett arbete som erbjudits.

 • Vi kan betala ut dagpenning retroaktivt endast för tre månader sedan ansökan blivit anhängig. Den här angivna tidpunkten gäller även ansökningar om fortsättning.

  Kom ihåg att du kan ansöka redan när arbetslösheten har varat i två veckor. Dra alltså inte ut på tiden med att lämna in din ansökan.

 • Vi kan betala ut dagpenning, när du har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån under en tid som motsvarar sammanlagt fem fulla arbetsdagar. Den här tiden kallas självrisktid. Självrisktid uppstår i regel högst en gång per år.

  Självrisktiden ska dock samlas in i sin helhet under åtta kalenderveckor som följer på varandra. Om du till exempel varit sporadiskt permitterad under några dagar, samlas hela självrisktiden inte nödvändigtvis in under åtta på varandra följande kalenderveckor. I en sådan situation börjar självrisktiden om från början. Därmed kan det gå på det här sättet var åttonde vecka, och någon inkomstrelaterad dagpenning betalas aldrig ut.

 • Du kan ansöka om dagpenning när du arbetar på deltid eller med en bisyssla som företagare. Lönen och arbetsinkomsterna minskar dagpenningens belopp, men för det mesta blir det ändå något att betala ut.

  Kom alltså ihåg att hålla ditt arbetssökande i kraft vid arbets- och näringsbyrån och fortsätt med att ansöka om dagpenning i normal ordning.

 • Om du är arbetslös och får hemvårdsstöd för barn, dras det här alltid av från den arbetslöshetsförmån som betalats ut till dig. Om din make/maka får hemvårdsstöd för barn, och din make/maka inte själv vårdar barnet, dras det hemvårdsstöd som din make/maka får bort från din arbetslöshetsförmån. Om barnet är regelbundet på vård utanför hemmet ens en del av tiden, avdras det stöd som maken/makan får i hemvårdsstöd för barnen från den sökandes arbetslöshetsdagpenning.

  Personer som är gifta eller sambor med varandra betraktas som makar. Även hemvårdsstöd för barn till en make/maka av samma kön kan dras av från den sökandes dagpenning.

 • Om du är borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar anledning, förlorar du det arbetsvillkor du samlat in, och vi kan inte heller betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig.

  Vanligtvis kan det vara fråga om att arbetstagaren får ett avgångsvederlag och inte anmäler sig som arbetssökande. När avgångsvederlaget upphör ansöker personen om inkomstrelaterad dagpenning, men kan inte få det för att personen inte har varit tillgänglig på arbetsmarknaden.

  Du är på arbetsmarknaden, om du till exempel har ett arbete så som avses i arbetsvillkoret, du sysselsätter dig med företagsverksamhet, befinner dig i sysselsättningsfrämjande service eller är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Du har ett godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, studier på heltid, stipendieperiod, födelse av barn, vård av ett högst treårigt barn eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

 • Du kan arbeta en kort tid i ett lägre betalt jobb utan att din inkomstrelaterade dagpenning minskar. Det samma gäller den motsatta situationen. Om du arbetar en kort tid i ett bättre avlönat arbete, stiger inte din dagpenning nödvändigtvis. Läs mer om i vilka fall den inkomstrelaterade dagpenningen räknas om och i vilka inte.

 • Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån för den tid för vilken du har rätt till lön under uppsägningstiden, eller annan motsvarande ersättning.

  Arbetsgivaren för den som är permitterad får dra av 14 dagar från uppsägningstiden, om man i permitteringen iakttar den över 14 dagar långa tiden för meddelande om permittering i enlighet med lagen eller avtalet. Om tiden för meddelande om permittering är jämnt 14 dagar, kan den alltså inte dras av från uppsägningstiden, och därmed betalas ingen dagpenning ut för ifrågavarande tid.

 • Sjukdagpenning hindrar att arbetslöshetsförmån kan betalas ut. Om du har varit mottagare av en arbetslöshetsförmån innan sjukdagpenningen börjar, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid.

 • Arbetsvillkoret är en absolut förutsättning för utbetalning av arbetslöshetsförmån. I regel ackumuleras arbetsvillkoret när du är i arbete. Om du mottar sjukdagpenning när du är i arbete, kan inte arbetet för den tiden räknas med i arbetsvillkoret.

 • Arbetsvillkoret är en absolut förutsättning för utbetalning av arbetslöshetsförmån. I regel ackumuleras arbetsvillkoret när du är i arbete. Om du på grund av arbets- eller tjänstekollektivavtalet får sänkt lön för sjuktiden, kan arbete för den tiden inte räknas med i arbetsvillkoret.

 • Kom ihåg att ansluta dig till en annan arbetslöshetskassa inom en månad från att du sade upp dig från den föregående kassan. Om du överskrider den utsatta tiden, förlorar du det arbetsvillkor som du tidigare samlat in.​​​​​​​

 • Om du arbetar i ett företag som tillhör en familjemedlem och bor i samma hushåll tillsammans med denna, är du en företagare så som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det här innebär att du inte ackumulerar ditt arbetsvillkor om du är medlem i en löntagarkassa. Därför kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, om du blir arbetslös.

  Då du är företagare bedömer arbets- och näringsbyrån i vilken mån arbetet i företaget påverkar dina möjligheter att söka heltidsarbete. Arbets- och näringsbyrån kan anse att du är en företagare på heltid, och då kan vi inte betala ut dagpenning, även om du i ett annat arbete skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret för en löntagare.

  Lagändringen 1.7.2019 förbättrade ställningen för familjemedlemmar till företagare gällande utkomstskydd för arbetslösa. Efter lagändringen är en icke-ägande familjemedlem som arbetar i företaget en löntagare. Status som företagare kvarstår för de familjemedlemmar till en företagare som äger en andel i företaget och för dem som är företagare så som avses i lagarna om pension för företagare.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!