Stötestenar inom utkomstskyddet

Utkomstskyddet för arbetslösa har några detaljer som är svåra att förutsäga och vilka inverkar på om vi ska kunna betala ut dagpenning till dig eller ej. Våra klienter bad oss ta fram sådana. Vi samlar och noterar här sådana situationer. Vi uppdaterar listan regelbundet, du kan alltså lämna respons och berätta, huruvida du stött på motsvarande överraskningar.

Detaljer som påverkar din rätt till förmån

 • Ett absolut villkor för utbetalning av arbetslöshetsförmån är att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Detta kan man göra i TE-byråns webbtjänst. Följ anvisningarna noggrant, och försäkra för dig själv att arbetssökandet är i kraft. Anmälan som arbetssökande kan bli ofullbordad, om du inte är skärpt. 

  Även som permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande.

 • Du kan få ett arbetserbjudande av TE-byrån. Om du inte söker det arbete som erbjuds, kan TE-byrån utsätta en tidsfrist utan ersättning, under vilken vi inte kan betala  ut dagpenning. Sök alltså det erbjudna arbetet, fastän du själv skulle bedöma att det inte passar dig. Det har ansetts att bedömningen av lämpligheten är en uppgift för arbetsgivaren. En egen uppfattning om att arbetet inte passar är inte någon godtagbar orsak för att inte söka den arbetsplats som erbjuds.

 • Vi kan betala ut dagpenning retroaktivt endast under tre månader så ansökan blivit anhängig. Denna tidsfrist gäller även för förlängda ansökningar.

  Kom ihåg att du kan sända den första ansökningen redan när arbetslösheten har varat i två veckor. Dra alltså inte ut på tiden med att lämna en ansökan.

 • Vi kan betala ut dagpenning, när du har varit abetslös arbetssökande hos TE-byrån en tid som motsvarat sammanlagt  fem fulla arbetsdagar.  Den här tiden kallas självrisktid. I regel blir det självrisktid högst en gång per år.

  Självrisktiden ska dock samlas in i sin helhet under åtta kalenderveckor som följer på varandra. Om du exempelvis varit permitterad sporadiskt för några dagar, samlas självrisktiden inte nödvändigtvis in under åtta kalenderveckor som följer på varandra. Då börjar självrisktiden om från början. Det kan gå så med åtta veckors mellanrum, och man kan alltså inte någonsin betala ut inkomstrelaterad dagpenning.

 • Den som arbetar på deltid kan ha rätt till till jämkad dagpenning. Deltidsarbetet är ett arbete med en arbetstid på högst 80 procent av heltidsarbete. Om arbetsgivaren inte övervakar arbetstiden, kan man inte konstatera att arbetstidsvillkoret blir uppfyllt, och ej heller betala ut inkomstrelaterad dagpenning.

  Tolkningen har till all lycka nuförtiden en aning utvidgats. Det är klart att arbetets natur eller förhållandena ibland kan vara sådana att det går att konstatera att arbetstidsgränsen underskrids även på annat sätt än genom en noggrann övervakning v arbetstiden. I dessa fall görs dock en prövning från fall till fall utifrån en utredning, och då kan behandlingen av ansökan ta lite längre tid.

 • När du arbetar på deltid eller i bisyssla som företagare, kan du ändå ansöka om dagpenning. Lönen och arbetsinkomsterna minskar dagpenningen, men det blir för det mesta ändå något att betala ut.

  Kom alltså ihåg att hålla ditt arbetssökande i kraft hos TE-byrån och fortsätt med att ansöka om dagpenning normalt.

 • Om du är arbetslös och får stöd för hemvård av barn, dras det alltid av från den arbetslöshetsförmån som betalats ut till dig. Om din make får stöd för hemvård av barn, och din make inte själv vårdar barnet, dras det hemvårdsstöd som din make får av från din arbetslöshetsförmån. Om barnet alltså regelbundet är t.o.m. en del av tiden i vård utom hemmet, avdras det stöd som maken får för vården av barnen hemma från sökandens arbetslöshetsdagpenning.

  Som make betraktas personer som är i äktenskap eller sambor med varandra. Även stöd för hemvård av barn, vilket erhålls av en sambo av samma kön, kan dras av från sökandens dagpenning. 

 • Om du arbetar i din familjemedlems företag och bor tillsammans med denne i samma hushåll, är du en företagare då lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas. Detta innebär att du inte samlar in arbetsvillkoret som medlem i löntagarkassan. Av denna anledning kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, om du blir arbetslös.

  Då du är företagare, bedömer TE-byrån, i vilken mån arbete i företaget påverkar dina möjligheter att söka heltidsarbete. TE-byrån kan anse att du är en företagare på heltid, och då kan vi inte betala ut dagpenning, även om du skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret för en löntagare i ett annat arbete. 

 • Om du är borta från arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar anledning, förlorar du det arbetsvillkor du samlat in, och vi kan inte heller betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig.

  Det typiska är att det går så att arbetstagaren får en avgångsersättning och låter bli att anmäla sig som arbetssökande. När avgångersättningen tar slut, ansöker man om inkomstrelaterad dagpenning, men inte får någon sådan, eftersom man inte varit på arbetsmarknaden.

  Du är på arbetsmarknaden, om du exempelvis är i ett arbete som ska inräknas i arbetsvillkoret, du sysselsätter dig i företagsverksamhet, befinner dig i sysselsättningsfrämjande service eller är arbetslös arbetssökande hos  arbets- och näringsbyrån. Du har ett godtagbart skäl att vara borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, studier på heltid, stipendieperiod, barnafödsel, vården av ett barn som är högst tre år eller annan därmed jämförbar orsak. 

 • Du kan arbeta en kort tid i ett arbete med lägre lön, utan att din inkomstrelaterade dagpenning minskar. Detta fungerar ändå också i den andra riktningen. Om du arbetar en kort tid i ett bättre avlönat arbete, stiger inte din dagpenning nödvändigtvis.

 • Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån för den tid, för vilken du har rätt att få lön för uppsägningstiden eller en motsvarande ersättning för den.

  Den permitterades arbetsgivare får dra av 14 dagar av permitteringstiden, om arbetstagaren är permitterad över 14 dagar enligt enligt lag och avtal genom att utnyttja tiden för meddelande om permittering. Om tiden för meddelande om permittering alltså är jämt 14 dagarn kan det alltså inte alls avdras från uppsägningstiden, och ej heller kan dagpenning betalas ut för den tiden.

 • Sjukdagpenning hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån. Om du har varit mottagare av arbetslöshetsförmån innan sjukdagpenningen börjar, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden för sjukdagpenning.

 • Arbetsvillkoret är en absolut förutsättning för utbetalning av arbetslöshetsförmån. I regel samlas arbetsvillkoret in när du är i arbete. Om du mottar sjukdagpenning när du är i arbete, kan inte arbetet för den tiden räknas med i arbetsvillkoret.

 • Arbetsvillkoret är en absolut förutsättning för utbetalning av arbetslöshetsförmån. I regel samlas arbetsvillkoret in när du är i arbete. Om du på grundval av arbets- eller tjänstekollektivavtal får sänkt lön för sjuktiden, kan arbete för den tiden inte räknas med i arbetsvillkoret.

 • När du byter arbetslöshetskassa, så kom ihåg att ansluta dig till den andra arbetslöshetskassan inom en månad från att du utträdde ur den tidigare kassan. Om du överskrider den utsatta tiden, förlorar du det arbetsvillkor som du tidigare samlat in.​​​​​​​

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.