Hur påverkar socialförmånerna den inkomstrelaterade dagpenningen?

En socialförmån som du får kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningen på tre olika sätt. Socialförmånen kan hindra att dagpenning betalas ut eller så kan den minska den dagpenning som betalas ut. Det kan också vara så att förmånen inte har någon inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Följande socialförmåner hindrar dig från att få inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningar

 • specialvårdspenning och särskild moderskapspenning

 • utbildningsstöd

 • arbetslöshetspension

 • full invalidpension beviljad i Finland

 • arbetslivspension

 • full ålderspension

 • förtida ålderspension

 • individuell förtidspension

 • garantipension som komplettering till pensionen

 • pensionsstöd

 • dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen

 • dagpenning och olycksfallspension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på grund av fullständig arbetsoförmåga

 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen på grundval av fullständig arbetsoförmåga

 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättningar för inkomstbortfall

 • avträdelsebidrag

 • generationsväxlingspension

Följande socialförmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp:

 • hemvårdsstöd för barn

 • flexibel vårdpenning

 • studiestöd (Studiestöd och arbetslöshetsersättning betalas i regel inte ut för samma period. Läs mer om att kombinera studier och arbetslöshet.)

 • partiell vårdpenning

 • partiell invalidpension

 • invalidpension som betalas från en annan stat

 • deltidspension

 • ålderspension (inte full)

 • ålderspension, som inte beviljats på grundval av fulla tjänstgöringsår

 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren

 • avträdelsepension

 • avträdelseersättning

 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och invalidpension, som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • Dagpenning enligt lagen om ådragen skada i militärtjänst, som inte har beviljats på grundval av full arbetsoförmåga

 • ersättning som betalas med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst

 • en del som motsvarar kompletteringsräntan i livräntan i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vilken inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga

 • dagpenning och olycksfallspension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vilka inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga

 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med brottsskadelagen

 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med patientskadelagen

 • garantipension om den beviljats som komplettering till någon av ovan nämnda förmåner

Hemvårdsstöd för barn

Vi drar av hemvårdsstödet för barn från dagpenningen om hemvårdsstödet betalas ut till dig eller din make/maka. Vi drar inte av det stöd som din make/maka får från din dagpenning om:

 • maken/makan också är arbetslös
 • maken/makan utöver hemvårdsstödet får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • maken/makan sköter barnet själv och har därför inte rätt till arbetslöshetsförmån

Det förutsätts att maken/makan faktiskt sköter barnet hemma. Om barnet är i regelbunden vård utanför hemmet ens en del av tiden, är vi tvungna att dra av hemvårdsstödet från din inkomstrelaterade dagpenning.

Även makens/makans studier och till och med en obetydlig företagsverksamhet eller arbete på deltid medför att vi drar av det hemvårdsstöd som beviljats maken/makan från din inkomstrelaterade dagpenning.

Följande sociala förmåner påverkar inte beloppet av dagtraktamente:

 • familjepensioner
 • vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner
 • menersättning enligt lagen om olycksfalls- och arbetssjukdomar och lagen om olyckor och arbetssjukdomar för lantbruksföretagare
 • livränta och kompletterande ränta enligt lagen om militära skador
 • vårdbidrag enligt lagen om handikappförmåner
 • bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 • bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag
 • barnbidrag enligt barnbidragslagen
 • utkomststöd enligt lagen om utkomststöd
 • militärunderstöd enligt militärunderstödslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfalls- och arbetssjukdomar och lagen om kostnader för olyckor och arbetssjukdomar för lantbruksföretagare och lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • partiell förtida ålderspension i enlighet med arbetspensionslagarna
 • arbetslöshetsersättning som rörlighetsunderstöd
 • motsvarande förmånsinkomster som betalas enligt en annan stats lagstiftning ska inte avdras från den inkomstrelaterade dagpenningen
 • epidemiersättning

Utkomststödets inverkan på dagpenningen

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa dras utkomststödet inte av från dagpenningen.

Fpa kan dock med stöd av lagen om utkomststöd uppbära den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid för vilken utkomststöd har betalts i förskott mot framtida dagpenning.

Även om utkomststödet alltså inte dras av från dagpenningen, kan från dagpenningen dock kvittas utkomststöd som beviljats i förskott.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!