En medlem avlider

Förutom sorg, ska den avlidnes närstående ofta hantera många jordiska frågor. Här är några råd om hur frågor som rör utkomstskyddet slutförs.

Medlemskap i arbetslöshetskassan

Vi uppdaterar våra medlemmars adressuppgifter årligen. I samband med detta får vi information från befolkningsregistret om en medlems död, varefter vi kan ta bort medlemskapet och skickar inte längre en medlemsavgiftsfaktura.

Beroende på tidpunkten är det dock möjligt att vi ännu inte har fått någon information om medlemmens död. I det här fallet skickar vi en medlemsavgiftsfaktura som vanligt. Som närstående kan du meddela oss om saken, så gör vi nödvändiga ändringar i medlemsavgiftsfakturan.

Betalningen av medlemsavgiften kan påverka dagpenningsärenden som inte är slutförda. Vi kontrollerar saken och ge råd om hur eventuella oavslutade ärenden bör skötas. 

Ärenden som gäller inkomstrelaterad dagpenning

Sökanden kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning fram till sin död. På grund av detta kan inkomstrelaterad dagpenning behöva ansökas i dödsboets namn för perioden före dödsfallet efter det att sökanden har avlidit. Det är också möjligt att en förmån som betalts för mycket måste återkrävas efter att personen har avlidit eller att en ändringsansökan inte är slutbehandlad.

Vem kan sköta den avlidnes ärenden gällande inkomstrelaterad dagpenning?

När en person har avlidit har vanligtvis dödsboets delägare yttranderätt. Enligt lagen utgörs dödsboets delägare av arvingarna, de universella testamentstagarna och ofta även den efterlevande maken/makan. En sambo är inte delägare i ett dödsbo om han eller hon inte samtidigt är en universell testamentstagare.

Bodelägare och boutredningsman

En bodelägare kan utöva yttranderätten i ärenden om utkomstskydd och kan alltså ansöka om arbetslöshetsdagpenning och till exempel överklaga kassans beslut. När du kontaktar oss i dessa frågor måste vi enligt anvisningarna säkerställa att den person som agerar i dödsboets namn också är delägare i dödsboet. Vi undviker dock onödig byråkrati.

För att sköta ärenden för dödsboets räkning, kan du vid behov ansöka om fastställelse av bouppteckningens delägarförteckning från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Fastställelsen av bouppteckningens delägarförteckning bekräftar delägarstatus. Arvsstatusen kan också fastställas till exempel genom befolkningsregistrets uppgifter, personbevis eller andra tillförlitliga släktutredningar.

Förmånerna kan endast betalas in på ett konto i dödsboets eller den avlidnes namn.

Om en domstol har utsett en boutredningsman för dödsboet, utövar han eller hon yttranderätten i enlighet med lagen. På basis av sin ställning har boutredningsmannen därför rätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för dödsboets räkning eller till exempel överklaga vårt beslut. Boutredningsmannen kan bevisa sitt mandat genom domstolsbeslutet. Även om dödsboet förvaltas av boutredningsmannen, kan förmånen även i detta fall endast betalas ut till ett konto i dödsboets eller den avlidnes namn.

Gör så här

  1. Kom överens med dödsboet om vem som sköter kontakten till arbetslöshetskassan.

  2. Rapportera dödsfallet till oss. Vi avslutar medlemskapet och kan samtidigt kontrollera om saker är oavslutade.

  3. Oroa dig inte. Vi ger råd om till exempel dagpenning ännu kan sökas eller om ärenden om återkrav eller ändringsansökan inte är slutförda.

  4. Kom ihåg att när ärendena har skötts med banken, har dödsboet tillgång till den avlidnes bankkoder. Med hjälp av dessa är det enklast att sköta frågor om utkomstskyddet i vår elektroniska tjänst.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!