Din viktigaste skyldighet som medlem i YTK är att betala medlemsavgiften. Om du inte betalar medlemsavgiften leder det till att vi utesluter dig från arbetslöshetskassan retroaktivt från och med den dag medlemsavgiften är obetald.

Vi skickar en betalningspåminnelse om en obetald medlemsavgift. Påminnelsen är på samma gång ett hörande som avses i lagen om arbetslöshetskassor, av vilken framgår påföljderna vid en försummelse att betala medlemsavgiften.

Enligt 4 § i lagen om arbetslöshetskassan kan vi, efter att ha hört kassamedlemmen, utesluta en medlem som

  • vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

  • svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek,

  • vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du blir företagare, meddela oss att du inlett företagsverksamhet. Du kan hålla ditt medlemskap hos oss i kraft i högst ett och ett halvt år efter att du inlett företagsverksamhet. Vi rekommenderar dock att du byter till en företagarkassa genast när du blir företagare. På det sättet försäkrar du din företagsverksamhet i händelse av arbetslöshet genast från företagsstarten. Om du blir kvar hos YTK avslutar vi ditt medlemskap när du varit företagare i över 18 månader.

YTK:s styrelse har gett verkställande direktören fullmakt att fatta beslut om uteslutande av en medlem. Före ett uteslutande hör vi medlemmen. Du kan söka ändring i ett beslut om avslag på medlemsansökan eller uteslutande av medlemskap hos besvärsnämnden för social trygghet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!