Din viktigaste skyldighet som medlem i YTK är att betala medlemsavgiften. Om du inte betalar medlemsavgiften leder det till uteslutning ur arbetslöshetskassan retroaktivt fr.o.m. den dagen då medlemsavgiften är obetald.

Vi skickar en betalningspåminnelse om en obetald medlemsavgift. Påminnelsen är samtidigt ett hörande som avses i lagen om arbetslöshetskassor i vilken berättas om påföljderna av en försummelse att betala medlemsavgiften.

Enligt lagen om arbetslöshetskassor 4§ kan arbetslöshetskassan, efter att ha hört medlemmen, utesluta även en medlem som:

  • vid sitt inträde lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

  • har genom svek lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek,

  • som vägrar att iaktta kassans stadgar eller föreskrifter som kassans styrelse har meddelat.

YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du inleder företagsverksamhet, meddela oss det. Du kan bevara ditt medlemskap hos oss i högst 18 månader. Vi rekommenderar ändå att du byter till företagarkassa genast när du inleder företagsverksamhet. På det sättet försäkrar du din företagsverksamhet för arbetslöshet genast från början. Om du stannar i YTK avslutar vi ditt medlemskap när du har verkat som företagare för över 18 månader.

YTKs styrelse har gett verkställande direktören fullmakt att fatta besluten om att utesluta en medlem. Före uteslutningen hörs medlemmen i ärendet. Du kan söka ändring i avslaget om medlemsansökan eller uteslutning av medlemskapet hos besvärsnämnden för social trygghet.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn