Vi kan inte betala ut rörlighetsunderstöd, om

 • du lämnar det arbete som ligger till grund för bidraget, eller genom ditt eget förfarande orsakar att arbetet upphör inom 2 månader från det att anställningsförhållandet börjat
 • arbetet och lönebetalningen har avbrutits för minst en hel dag på grund av permittering eller motsvarande orsak
 • du får invalidförmån
 • du får ålderspension eller förtida ålderspension
 • du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • du har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barn
 • du får specialvårdspenning
 • du får avträdelsebidrag för lantbruksföretagar
 • du får rehabiliteringspenning
 • du får ersättning för inkomstbortfall på grundval av olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller militärskadelagen
 • du får arbetslivspension
 • du får lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning
 • du får lön för semestertid som grundar sig på lön för heltidsarbete
 • du får ekonomisk förmån, som grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i samband med att anställningsförhållandet avslutas, eller på annat motsvarande arrangemang.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.