Vi kan inte betala ut rörlighetsunderstöd, om

 • du lämnar det arbete som ligger till grund för bidraget, eller genom ditt eget förfarande orsakar att arbetet upphör inom 2 månader från det att anställningsförhållandet börjat
 • arbetet och lönebetalningen har avbrutits för minst en hel dag på grund av permittering eller motsvarande orsak
 • du får invalidförmån
 • du får ålderspension eller förtida ålderspension
 • du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • du har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barn
 • du får specialvårdspenning
 • du får avträdelsebidrag för lantbruksföretagar
 • du får rehabiliteringspenning
 • du får ersättning för inkomstbortfall på grundval av olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller militärskadelagen
 • du får arbetslivspension
 • du får lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning
 • du får lön för semestertid som grundar sig på lön för heltidsarbete
 • du får ekonomisk förmån, som grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i samband med att anställningsförhållandet avslutas, eller på annat motsvarande arrangemang.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!