​​​​​​​Hur lång tid tar ändringssökandet?

När du skickar ändringsansökan till oss, omprövar vi beslutet. Om beslutet innehåller ett tydligt fel som kan rättas genast, kan ändringen vara behandlad inom en vecka.

Om vi inte kan ändra beslutet på det sätt som du önskar, ger vi ett utlåtande i ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. I det här skedet handläggs inte ändringsansökningarna i den ordning de kommer in utan i den ordning som tidsfristen för sökande av ändring löper ut. Handläggningstiden kan därför variera mellan 3 till 8 veckor. Vi kan rätta beslutet också i det här skedet för att få en lösning i ärendet.

Om ändringsansökan gäller en arbetsmarknadspolitisk fråga ber vi TE-byrån om ett nytt utlåtande, vilket kan fördröja behandlingen av ärendet något.

Om ärendet överförs till besvärsnämnden för social trygghet är handläggningstiden 8–10 månader. Hos försäkringsdomstolen är handläggningstiden cirka 12 månader.

Tiden för att behandla ärendet varierar således från en vecka till upp till två år, Merparten av den här handläggningstiden går åt i besvärsinstanserna.

visste du det här?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa utgår från en helhetsbedömning och lämnar rum för tolkning. Därför är det bra om våra kunder söker ändring i beslut. Med hjälp av de beslut som fattas i olika besvärsinstanser kan vi utveckla och förbättra våra rutiner för att främja likabehandlingen av våra kunder. Ändringssökandet ger dig rättsskydd och samtidigt är det ett viktigt verktyg för att utveckla systemet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!