När kan jag söka ändring?

Det är viktigt att du söker ändring inom utsatt tid om du är missnöjd med det beslut du har fått. Om du skickar din ändringsansökan för sent kan besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen inte pröva ditt ärende utan vägande skäl.

Om ändringsansökan skickas för tidigt

Du kan söka ändring först efter att vi har gett dig ett beslut. Om du söker ändring innan du har fått beslutet kan besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen inte pröva det.

Om ändringsansökan skickas för sent

Skicka din ändringsansökan till oss inom 30 dagar från att du har tagit del av beslutet. Om du skickar din ändringsansökan efter tidsfristen är den försenad. Besvärsnämnden för social trygghet och Försäkringsdomstolen behandlar inte försenade besvär utan vägande orsak.

Delgivningsdagen fastställs till dagen du öppnar beslutet i OmaYTK. Om beslutet skickats per post, anses delgivningsdagen vara den sjunde dagen från att brevet skickats. I brevet anges datumet då det skickats ut.

Omprövning av ett beslut

Även om tidsfristen för sökande av ändring har gått ut kan du fortfarande be oss ompröva beslutet. Då får du antingen ett avvisande beslut eller ett helt nytt beslut. Efter det kan du antingen söka ändring i avvisandet av omprövning eller i det nya beslutet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!