​​​​​​​Vad händer efter att jag har sökt om ändring?

När vi har fått din ändringsansökan omprövar vi beslutet. Om vi kan rätta beslutet enligt dina yrkanden, meddelar vi dig om det och gör de nödvändiga rättelserna.

Om vi inte kan rätta beslutet på det sätt som du önskar, ger vi ett utlåtande i ärendet och skickar det jämte bilagor till besvärsnämnden för social trygghet för prövning. Vi skickar handlingarna även till dig så att du kan granska beslutets motiveringar och de handlingar som beslutet grundar sig på.

Vi bifogar också ett brev om hörande till handlingarna som vi skickar till dig. Efter att du har fått vårt utlåtande har du 30 dagar på dig att ge nämnden din egen syn på saken. Samtidigt kan du till exempel göra en anmärkning om du anser att någon viktig handling inte har beaktats. Skicka ditt svar om hörande direkt till besvärsnämnden för social trygghet. Nämndens adress finns i brevet om hörande.

Besvärsnämnden för social trygghet prövar ärendet och meddelar ett beslut i ärendet. Om nämnden avslår din ändringsansökan, förblir det ursprungliga beslutet i kraft. Om nämnden godkänner ditt yrkande, upphäver den det beslut som vi gett och beslutar att ärendet ska behandlas på nytt. Då behandlar vi ärendet på nytt, varefter du får ett nytt beslut.

Om du inte godkänner nämndens beslut, kan du söka ändring i det hos försäkringsdomstolen. En anvisning för sökande av ändring finns i nämndens beslut. Försäkringsdomstolens avgörande kan inte överklagas vidare.


Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!