Hur visa aktivitet?

Syftet med aktivitetsmodellen är att uppmuntra dig till att vidta åtgärder, som stöder din sysselsättning.

Aktivitet kan visas under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar

Om du inte under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar har varit tillräckligt i arbete eller i sysselsättningsfrämjande service, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut för följande 65 dagar nedsatt.

Du har varit tillräckligt i arbete eller sysselsättningsfrämjande service, då:

 • Du under granskningsperioden är i arbete minst 18 timmar eller så mycket att det utförda arbetet under en kalendervecka ska räknas med i löntagarens arbetsvillkor
 • Du har under granskningsperioden inom företagsverksamhet förtjänat minst 23 procent av den månadsinkomst (1068,00 € x 0,23 = 245,64 € ) (v. 2019) som krävs för en företagares arbetsvillkor. Aktiviteten beaktas för den granskningsperiod av aktiviteten, under vilken den inkomst som erhållits av företagsverksamheten har betalats ut. Inom företagsverksamheten är det alltså inte avgörande, när arbetet har utförts, utan när penningarna har överförts.
 • Du har varit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
 • Du är fem dagar i annan av arbetskraftsmyndigheten ordnad service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning
 • Du är fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och som genomförs på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningen, för vilken tid dagpenning utbetalas till dig (närmare bestämmelser om verksamhetens innehåll ges senare genom statsrådets förordning)
 • Du har studerat i bisyssla minst fem dagar. Vi kan beakta samma studier högst för en tid av sex månader i en följd eller periodiserat

 • Du har studerat minst fem dagar och erhållit arbetslöshetsförmån på grundval av kortvariga studier

Statsrådets förordning om aktivitetsmodellen

Aktiviteten kan uppfyllas genom att vara minst fem dagar i en annan verksamhet eller verksamhet som stöder rekryteringen och som genomförs på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningen, och för vilken dagpenning betalas ut. Statsrådet har utfärdat en förordning, där detta närmare preciseras.

Förordningen tillämpas fr.o.m. 1.4.2019 eller under granskningsperioder som börjat därefter. Om din granskningsperiod för aktiviteten har börjat 31.3. eller före det, kan du utnyttja dessa nya sätt först under följande granskningsperiod.

Med stöd av förordningen kan aktiviteten uppfyllas, om du under granskningsperioden deltar minst fem dagar i något av följande:

 • I sådan rekryteringsutbildning, som inte är sysselsättningsfrämjande service, och som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte anses för heltidsstudier, och vilka avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för vilken tid arbetslöshetsförmån betalats ut.
 • I träning eller annan motsvarande verksamhet som stöder sysselsättning och som ordnas av kommun, samkommun, Työttömien Keskusjärjestö ry (Finlands Arbetslösas Samorganisation) eller dess medlemsförening eller av annan registrerad förening som erhåller offentlig finansiering, ensam eller i inbördes samarbete eller i samarbete med någon annan aktör.
 • I träning eller annan motsvarande verksamhet som stöder sysselsättning, och som ordnas av fackförbund eller fackorganisation eller sådan registrerad förening, vars medlem är ett fackförbund eller en fackorganisation eller en stiftelse som grundats av av dem, ensam eller tillsammans med en annan aktör eller en förening, som för sina medlemmar tillhandahåller juridisk rådgivning om anställningsförhållanden och gruppförsäkringar som hänför sig till anställningsförhållandet.
 • I träning som stöder sysselsättningen och som tillhandahålls med stöd av ett stadgande i arbetsavtalslagen eller annan motsvarande bestämmelse som är förpliktande för arbetsgivaren eller  en bestämmelse i ett kollektivavtal.
 • I verksamhet som stöder rekrytering, vars producent har möjlighet att få resultatbaserat arvode för verksamheten från de anslag som avsetts för att främja sysselsättning och avvärja arbetslöshet under huvudtiteln i statsbudgeten för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Intyg om deltagande

Då du deltar i service enligt statsrådets förordning, behöver du ett intyg om deltagande som bilaga till ansökan om dagpenning. Du får intyget av den som anordnar servicen.

Intyget är i fri form. Av det ska framgå att du har deltagit i service som stöder sysselsättningen, anordnaren av servicen samt hur länge servicen varat. Om anordnaren är en förening, vars medlem inte är en fackförening eller som inte erbjuder arbetslivsförsäkringar, ska intyget också ha en uppgift om, huruvida föreningen erhåller offentlig finansiering för sin verksamhet eller ej.

Intyget är viktigt. Utan det kan vi inte notera att ditt deltagande samlar in aktivitet.

Jag vet inte, hur bli aktiverad. Hur får jag en början?

Vid jobbsökandet kan du dra nytta av de lediga arbetsplatser, som TE-byrån annonserar om, de sociala medierna, personalserviceföretagen och dina egna nätverk.

Även arbeten som utförs via faktureringsföretag duger för att visa aktivitet. Studera alltså också deras utbud och fundera över, vad av ditt kunnande som du kunde erbjuda som lättföretagare.

På TE-byråns sidor kan du bläddra i sysselsättningsfrämjande utbildningar som erbjuds.  Du kan titta på dem i den lokala TE-byråns utbud på ditt eget område.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn