Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa bestäms på grundval av EU:s lagstiftning om social trygghet. De viktigaste förordningarna med hänsyn till din rätt till utkomstskydd för arbetslösa är:

 • grundförordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004)
 • samt förordningen om tillämpningsbestämmelserna till den (987/2009).

Utöver EU-länderna tillämpas dessa förordningar även av Schweiz samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

  Arbetslandets princip

  I regel försäkras ditt arbete i händelse av arbetslöshet alltid i det land där du arbetar. De flesta EU/EES-länder har en allmän arbetslöshetsförsäkring, och då är ditt arbete redan på grundval av ditt arbete automatiskt försäkrat mot arbetslöshet i det aktuella landet. Sverige, Finland och Danmark har ett frivilligt system med arbetslöshetsförsäkring, som sköts av arbetslöshetskassorna. I dessa länder ska arbetstagaren ansöka om att bli medlem i arbetslöshetskassan för att omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa. Du lägger väl märke till att det lönar sig för dig att genast när arbetet börjar ansluta dig till den svenska eller danska arbetslöshetskassan.

  Undantag från arbetslandets princip

  I vissa undantagsfall försäkras ändå arbetet inte i arbetslandet. I följande situationer överflyttas inte din arbetslöshetsförsäkring med dig till arbetslandet:

  1. Om du verkar som tjänsteman under  en finländsk förvaltning, förblir du kvar inom utkomstskyddet för arbetslösa, även när du arbetar utomlands. Det här beror på att lagstiftningen av den stat under vilken tjänstemän är verksamma,  alltid tillämpas på dem.
  2. Om du blir anställd av EU, kan du, då ditt arbetsavtal ingås, välja  om du övergår till utkomstskyddet för arbetslösa i ditt arbetsland eller ej. Denna rätt att välja kan utnyttjas endast en gång. Man ska anmäla till Pensionsskyddscentralen att ett sådant avtal har ingåtts. En person som utnyttjar rätten att välja till förmån för Finland, omfattas av det finska utkomstskyddet för arbetslösa även under tiden för sitt arbete.
  3. Om du är en från Finland utstationerad arbetstagare, omfattas du alltjämt av utkomstskyddet för arbetslösa i Finland och som medlem i den finländska arbetslöshetskassan.
  4. Om du arbetar på ett fartyg som seglar under något  EU/EES-lands eller schweizisk flagg och du själv är bosatt i det land där din arbetsgivare har hemort och varifrån din lön betalas ut, omfattas du av ditt boningslands utkomstskydd för arbetslösa.
  5. Om du är bosatt i något annat land än ditt sista arbetsland, omfattas du av ditt arbetslands utkomstskydd för arbetslösa endast i det fall att du endast partiellt eller tidvis är arbetslös (exempelvis arbetstagare på deltid eller som permitterad). När du blir helt och hållet arbetslös efter att ditt anställningsförhållande avslutats, omfattas du av ditt boningslands utkomstskydd för arbetslösa. I ettsådan fall kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande också i ditt arbetsland, men ditt boningsland svarar i varje fall för att arbetslöshetsdagpenning betalas. Om du ändå inte längre återvänder till ditt boningsland, kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning i ditt senaste arbetsland. Den stat, på vars område du är stadigvarande bosatt betraktas som ditt boningsland.
  6. Om du bor i Finland och arbetar  på två eller flera länders område, förblir du kvar inom utkomstskyddet för arbetslösa i Finland, ifall en betydande del av arbetet (25 procent eller mera) sker i Finland. Till denna grupp hör exempelvis ett transportföretags resande personal (flygpersonal och långtradarförare).
  7. Även om du inte ens skulle utöva en betydande del av din verksamhet i ditt boningsland, i Finland, omfattas du av utkomstskyddet för arbetslösa i Finland, om du arbetar anställd hos flera arbetsgivare, av vilka åtminstone två arbetsgivares hemort eller affärsställe är belägna i olika medlemsstater och inte en enda arbetsgivares hemort eller affärsställe är  belägna i ditt boningsland, i Finland.
  8. Du omfattas också  av boningslandet Finlands utkomstskydd för arbetslösa, om du utövar lönearbete i två eller flera EU/EES -länder eller i Schweiz för en sådan arbetsgivares räkning, vilken har placerat sig utanför EU. Inte ens då förutsätts det att du ska utöva en betydande del av din verksamhet i ditt boningsland, i Finland.
  9. Flygpersonalen omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa i det land, där deras hemstation är belägen.

  Självrisktiden har kunna förbrukas redan i något annat land. Av denna anledning ska den finländska arbetslöshetskassan känna till den dagpenning som eventuellt betalats ut i ett annat land och självrisktiden.

  Ett arbete som utförts i ett annat EU/EES -land eller i Schweiz kan igen samla in arbetshistorieförutsättningarna för rätt till tilläggsdagar och förhöjd inkomstdel.

  Inverkan av arbete som skett i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz på att arbetsvillkoret uppfylls

  När du återkommer till Finland efter arbetet, kan de försäkrings- och arbetsperioder som förvärvats i ett annat EU/EES -land eller i Schweiz, under vissa förutsättningar inräknas i ditt arbetsvillkor i Finland. För att vi ska kunna anse att arbetet samlat in arbetsvillkoret i Finland:

  1. För att arbetet ska tillgodoräknas inom Finlands system för utkomstskydd, förutsätts först och främst det att du även i det andra landet har hört till arbetslöshetskassan, om det aktuella landet har ett frivilligt system med arbetslöshetskassa. Sverige och Danmark har har ett motsvarande frivilligt system med arbetslöshetskassa som Finland. Arbetet i Sverige och Danmark kan alltså i regel beaktas endast i det fall att du under tiden för ditt arbete har varit medlem i den lokala frivilliga arbetslöshetskassan och betalat medlemsavgiften till den frivilliga arbetslöshetskassan.
  2. För att arbetet ska godkännas förutsätts fyra veckors arbete i Finland i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret omedelbart före din arbetslöshet (krav på att vara i arbete). Arbetet behöver inte vara i en följd. Arbetet, som inräknas i arbetsvillkoret samt kravet på att vara fyra veckor i arbete, ska ändå rymmas in inom granskningsperioden på 28 månader.
  3. Tillgodoräknanandet av arbetsperioderna förutsätter också att du har anslutit dig som medlem i arbetslöshetskassan i Finland inom en månad då din arbetslöshetsförsäkring i arbetslandet har utlöpt (tidsfristen som utsatts för överföring av arbetslöshetsförsäkringen). För nordiska återflyttare är den här tidsfristen åtta veckor.
  4. Vidare förutsätts det att du lämnar den finländska arbetslöshetskassan en  PD U1 -blankett. Du ska hos myndigheten i ditt arbetsland begära att få blanketten med dig. Vi kan tyvärr inte anse att en utredning av annat slag, som lagts fram om arbetet (arbetsintyg/löneintyg), är tillräckligt.

  Villkoret för fyra veckor i arbete förutsätts ändå inte, om du är

  1. En helt och hållet arbetslös arbetstagare, som inte har varit bosatt i sitt sista arbetsland
  2. En nordisk återflyttare inom återflyttningsrätten
  3. En utstationerad arbetstagare

  Nordisk återflyttare

  När du återkommer från de nordiska länderna till Finland, omfattas du av återflyttningsrätten, ifall du under fem år som föregår din återflyttning har omfattats av den finska lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa (arbetat i Finland eller mottagit arbetslöshetsförmåner från Finland). I fråga om en nordisk återflyttare kan arbete inräknas i arbetsvillkoret, utan kravet på fyra veckor i arbete. På nordiska återflyttare tillämpas också en längre tidsfrist på åtta veckor, för att överflytta arbetslöshetsförsäkringen från det ena landet till det andra.

  Lönen som grund för dagpenningen

  I regel görs lönebestämningen alltid utifrån de arbetsinkomster som erhållits från Finland oberoende av om arbetsperioder i arbetsvillkoret eventuellt förts över från något annat EU/EES-land eller Schweiz.

  Om du har bott i något annat land än i ditt sista arbetsland, görs din lönebestämning undantagsvis utifrån den arbetsinkomst som förvärvats i det där sista arbetslandet. Om du ändå sist arbetat i Finland, görs din lönebestämning av de arbetsinkomster som förvärvats i Finland.

  Inverkan av socialförmåner, som betalats från ett annat EU/ETA-land eller Schweiz

  Utgångspunkten är att verkningarna är de samma för förmåner eller inkomster som ska betalas från ett annat EU/ETA-land eller Schweiz som motsvarande förmåner och inkomster skulle ha, då de betalas ut från Finland. I regel jämställs socialskyddsförmånerna med motsvarande förmåner i Finland som en förmån som hindrar utbetalning av dagpenning eller som minskar dagpenningens belopp.

  Det finns ett undantag från den här regeln, det vill säga invalidpension, som ska betalas med stöd av en annan stats lagstiftning, är alltid en förmån som minskar dagpenningens belopp.

  Var detta till hjälp?

  Tack!

  Tack!