Arbete utomlands och utkomstskyddet för arbetslösa

Arbete utomlands kan påverka din rätt att få utkomstskydd för arbetslösa från Finland. När du arbetar utomlands omfattas du i regel av utkomstskyddet för arbetslösa i det land där du arbetar.

Du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i Finland när du arbetar utomlands endast i följande situationer:

 • Du är en från Finland utstationerad arbetstagare.
 • Du arbetar anställd av Finska staten vid en finsk beskickning i utlandet och hör antingen till den utstationerade personalen eller som en person som anställts på platsen och på vilken den finska lagstiftningen tillämpats omedelbart innan anställningsförhållandet börjar.
 • Du är en tjänsteman som är underställd den finska förvaltningen.
 • Du arbetar anställd hos Finlands armé eller i civiltjänst utomlands
 • Du arbetar som tjänsteman, anställd vid EU, och du har, då ditt arbetsavtalet ingåtts, valt att fortfarande omfattas av det finska utkomstskyddet för arbetslösa även när du arbetar utomlands.
 • Du arbetar ombord på ett fartyg som seglar under något  EU/ESS-lands eller schweizisk flagg och du själv bor i Finland, där även din arbetsgivare har sin hemort och varifrån din lön betalas.
 • Du arbetar på ett finländskt fartyg i ett anställningsförhållande enligt sjömanslagen.
 • Du arbetar ombord på ett handelsfartyg som brukas i utrikestrafik och du har en tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 • Du hör till flygpersonalen, vars hemstation är belägen i Finland.
 • Du är bosatt i Finland och arbetar på två eller flera länders område så att en betydande del av ditt arbete (25 procent eller mera) sker i Finland. Till denna grupp hör till exempel den resande personalen hos ett transportföretag (långtradarförarna).
 • Du är bosatt i Finland och arbetar anställd hos flera arbetsgivare, av vilka åtminstone två arbetsgivares hemort eller affärsställe är belägna i olika medlemsstater och inte heller en enda arbetsgivares hemort eller affärsställe är belägna i ditt boningsland, i Finland.
  ◦ Du bor i Finland och utför lönearbete i två eller flera EU/EES-länder eller i Schweiz för en sådan arbetsgivares räkning, som har placerat sig utanför EU.

När du blir helt och hållet arbetslös efter att ditt anställningsförhållande avslutats, omfattas du av ditt boningslands utkomstskydd för arbetslösa. I allmänhet betraktas som ditt boningsland den stat på vars område du stadigvarande är bosatt. Om du ändå inte längre återvänder till ditt boningsland, kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning från ditt sista arbetsland. Förutsättningen för att få utkomstskydd för arbetslösa är i allmänhet att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

Din rätt till dagpenning bestäms på olika sätt, beroende på om Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet tillämpas på ditt arbete eller ej. Alla de länder, på vilka Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet inte tillämpas, kallas tredje land. Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet tillämpas på EU- och EES-länderna samt Schweiz. De mest centrala EG-författningar som ska tillämpas är:

 • EG-förordningen 883/2004 (grundförordningen) om samordning av de sociala trygghetssystemen och
 • förordningen om tillämpningsbestämmelserna 987/2009.

EU-länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (men inte Färöarna och Grönland), Estland, Finland, Frankrike (inklusive Guadalope, Martinique, Reunion och Franska Guyana), Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (inklusive Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive Kanarieöarna), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge.

Sshweiz tillämpar på grundval av särskilda avtal EU:s lagstiftning om social trygghet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!