Enligt grundlagen kan den offentliga makten av myndigheten överföras till en privat aktör. Överföringen av makten förutsätter ändå att verksamheten är ändamålsenlig och ej heller äventyrar de grundläggande rättigheterna, rättsskyddet eller andra krav på god förvaltning.

Utövandet av offentlig makt ska alltid grunda sig på lag. Arbetslöshetskassan förpliktas av lagen om arbetslöshetskassor samt förvaltningslagen. Förvaltningslagen förpliktar till ett jämlikt bemötande samt kräver att vi sörjer för att alla de som uträttar ärenden hos oss har jämlika möjligheter att sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!