Termbanken

 • Den period för vilken dagpenning söks. Ansökningsperioden är som regel fyra veckor, en månad eller en kalendermånad.

 • Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) undersöker de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbetslöshetsdagpenningen och avger ett utlåtande i ärendet till arbetslöshetskassan.  TE-byrån undersöker till exempel frågor som rör studier och entreprenörskap. Ett utlåtande utan hinder är en förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Utlåtandet kan inte träda i kraft retroaktivt, därför är det viktigt att anmäla sig hos TE-byrån som arbetssökande senast den första dagen som arbetslös. Anmälan sker i första hand elektroniskt på TE-tjänsternas sajt Mina e-tjänster.

 • Arbetslöshetsersättning är ett allmänt begrepp som syftar till arbetslöshetsförmånen

 • Ett gemensamt namn för arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning som betalas ut av FPA och för inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut av arbetslöshetskassan.

 • Hos arbetslöshetskassan kan du försäkra dig i händelse av arbetslöshet. Arbetslöshetskassan betalar sina medlemmar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning samt alterneringsersättning. Alla arbetslöshetskassor betalar samma dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa Arbetslöshetskassan är inte ett fackförbund. YTK är den största arbetslöshetskassan i Finland och till den kan alla löntagare ansluta sig.

 • För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla medlemskapsvillkoret och arbetsvillkoret. För arbetsvillkoret krävs 26 sådana kalenderveckor under medlemsperioden under vilka du har arbetat minst 18 timmar/vecka och din lön har varit minst enligt kollektivavtalet för branschen. Denna arbetstid kan uppfyllas av ett eller flera arbeten. Arbetet behöver inte vara kontinuerligt. Arbete kan samlas in på arbetsvillkoret i 28 månader. Anställningstiden får räknas in i arbetsvillkoret endast en gång.

  Arbetar du som en företagares familjemedlem utan ägarandel krävs det för arbetsvillkoret under medlemskapsperioden sådana 52 kalenderveckor under vilka du arbetat minst 18 timmar/vecka och din lön har varit minst enligt kollektivavtalet för branschen. Dessa veckor kan inte sammanräknas med ett annat arbete. Anställningstiden får räknas in i arbetsvillkoret endast en gång.

  Till arbetsvillkoret i lönesubventionerat arbete räknas 75 procent av de kalenderveckor som du varit i det arbetet. Om ett lönesubventionerat arbete anordnats med stöd av sysselsättningsskyldighet så som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, räknas alla de kalenderveckor som uppfyller kraven för arbetsvillkoret in i arbetsvillkoret. Anställningstiden får räknas in i arbetsvillkoret endast en gång.

  För lönesubventionerat arbete räknas 75% av de kalenderveckor som du har arbetat in i arbetsvillkoret. Om det lönesubventionerade arbetet har ordnats på basis av en sysselsättningsskyldighet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, räknas alla de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret in i arbetstidsvillkoret. Anställningstiden får räknas in i arbetsvillkoret endast en gång.

 • Berättigad till arbetslöshetsförmån anses en person som faktiskt mottar arbetslöshetsförmån och en person som inte betalas arbetslöshetsförmån av följande skäl:

  1.  karenstid
  2. en begränsning av yrkesutbildning som berör en person under 25 år
  3. arbetsvillkor
  4. självrisktid för inkomstrelaterad dagpenning
 • I löntagarens arbetsvillkor inräknas de kalenderveckor under vilka personen har varit i arbete som uppfyller förutsättningarna. Förutsättningarna för arbetstiden uppfylls, när personens arbetstid i ett eller flera arbeten under kalenderveckan är sammanlagt minst 18 timmar. Branscher med ovanliga arbetstidsarrangemang har undantag från denna förutsättning med arbetstid per vecka. Sådana kan vara bl.a. lärare, arbetstagare på distans, idrottare och olika slags konstnärer och artister.

 • Vid deltidsarbete är arbetstiden 80 % av den maximala arbetstiden som tillämpas i branschen för en heltidsanställd. Utbetalningen av jämkad dagpenning förutsätter att ett avtal om deltidsarbete skrivits in i anställningsavtalet. För perioden av deltidsarbete kan det finnas rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning om arbetstiden inte överstiger 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Arbetet betraktas också då som deltidsarbete även om arbetstiden ibland skulle vara längre. För en sådan period fortsätter man att ansöka om jämkad dagpenning enligt den normala ansökningsrytmen, men om arbetstiden under ansökningsperioden överskrider gränsen på 80 procent, betalas ingen dagpenning för den här perioden.

 • EU-länderna inkluderar Nederländerna, Belgien, Bulgarien Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

  EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge. EES-länderna tillämpar EU-lagstiftningen.

  Schweiz tillämpar också samma regler om arbetslöshetstrygghet som EU- och EES-länderna, även om landet inte är ett EU- eller EES-land.

  Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Fram till slutet av 2020 tillämpas gällande lagstiftning vid tidpunkten för utträdet.

 • Som familjemedlem betraktas maka/make till en person som arbetar i företaget och en person, som är släkt i direkt uppstigande eller nedstigande led till en person som arbetar i företaget och som bor tillsammans med personen i samma hushåll.

  Två personer som är gifta och två personer som är fasta sambor dvs. i ett gemensamt hushåll och i övrigt under äktenskapsliknande förhållanden, betraktas som makar. Om personer, som ingått äktenskap fortlöpande bor skilt och inte heller har något gemensamt hushåll på grund av en spricka i förhållandet, anses de inte som äkta makar i utkomstskyddet för arbetslösa.

 • Förskottsbetalning innebär att vi i vissa situationer kan betala dig dagpenning utan beslut. Ett beslut kommer att fattas vid ett senare tillfälle.

  Förskottsbetalning betyder inte att vi betalar inkomstrelaterad dagpenning i förväg.

 • Om du har varit frånvarande utan godtagbart skäl i mer än sex månader från arbetsmarknaden, kommer du inte att beviljas inkomstrelaterad dagpenning förrän du åter uppfyllt anställningsvillkoret efter din frånvaro. 

  Du anses ha varit på arbetsmarknaden om du har haft ett arbete som ingår i arbetsvillkoret, du har varit anställd i näringslivet eller i ditt eget arbete, eller om du har varit i sysselsättningsfrämjande service, eller om du har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

  Du anses ha haft ett godtagbart skäl att vara frånvarande från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, militärtjänst, civiltjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, barns födelse, vård av ett högst 3-årigt barn eller något annat jämförbart skäl.

 • Arbetsvillkoret på 26 veckor ska i regel uppfyllas inom en granskningsperiod på 28 månader. Arbetet behöver därför inte vara kontinuerligt, utan kan läggas samman från olika arbetsperioder under granskningsperioden. Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år, varvid anställningsvillkoret kan samlas in t.o.m. under en tid av mer än 9 år. Grunder för en förlängd granskningsperiod är till exempel sökandens frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, militärtjänst, civiltjänstgöring, heltidsstudier, anställningsfrämjande tjänster, barns födelse eller vården av ett högst 3-årigt barn.  Om du ändå har arbetat under en sådan tidsperiod som annars skulle förlänga granskningsperioden (till exempel under vårdledighet), förlänger den aktuella perioden då inte granskningsperioden.

 • Vid heltidsarbete överstiger arbetstiden 80 % av den maximala arbetstiden som tillämpas i branschen för en heltidsanställd. Rätt till dagpenning finns inte för en tid av heltidsarbete som överstiger 2 veckor.  Dagpenning betalas ut fram till arbetets början och igen efter arbetets slut. Om heltidsarbetet varar i högst 2 veckor kan man ha rätt till jämkad dagpenning.

 • Arbetslöshetsdagpenning som betalas ut av arbetslöshetskassan på grundval av löneinkomst före arbetslösheten.

 • Jämkad dagpenning ska betalas i följande situationer:

  1. Du har inkomst av deltidsarbete. Den avtalade arbetstiden som överenskommits i ditt anställningsavtal är alltså högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Rätten till jämkad dagpenning förutsätter att du har börjat ditt deltidsarbete medan du är arbetslös eller har börjat deltidsarbetet vid sidan om ett heltidsarbete, eller att din arbetsgivare ensidigt har omvandlat arbetet till deltidsarbete med iakttagande av uppsägningstiden. Deltidsarbetet kan således inte bero på din egen vilja.
  2. Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering.
  3. Du har tagit emot ett heltidsarbete som varar i högst två veckor.
  4. Du har förhindrats att utföra ditt arbete på grund av en strejk eller lockout som inte påverkar dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden.
  5. Du har inkomst från företagsverksamhet som bisyssla eller från eget arbete.

  Den inkomst du tjänar inverkar reducerande på den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle ha rätt till som helt och hållet arbetslös. Avdraget görs på dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken inkomsten betalas ut.

 • En kalendervecka börjar från och med måndagen och slutar på söndagen En kalendervecka är inte densamma som en vecka som också kan börja och sluta på andra dagar.

 • Vid beräkning av den lön som ligger till grund för dagpenningen enligt 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa görs avdrag på lönen eller årsinkomstens arbetsinkomstandel på 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, med ett avdrag på 4,40 %.

 • Som ett begrepp har lättföretagare börjat bli etablerat när det talas om en person som anställer sig själv genom sitt eget arbete och som hanterar faktureringen och andra lagstadgade skyldigheter genom ett faktureringsföretag. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa känner inte begreppet lättföretagare. Eftersom en lättföretagare i regel inte är arbetsgivare, är en lättföretagare vanligtvis en företagare i arbetslöshetsskyddet.

  Eftersom en lättföretagare är företagare kan han eller hon inte gå med i YTK, som är en arbetslöshetskassa för löntagare. Men när lättföretagande är företagsamhet som bisyssla är det inget hinder för att behålla medlemskapet. Som lättföretagare kan arbetsvillkoret för löntagare inte ackumuleras.

  Vi har i vår webbtjänst gett anvisningar för dem som arbetar via faktureringstjänsten och har också skrivit en separat guide om detta.

 • En person anses vara i ledande ställning i företaget om han eller hon är verkställande direktör i ett aktiebolag eller styrelseledamot, eller om han eller hon har en liknande ställning i ett aktiebolag, annat företag eller samfund. En styrelsesuppleant är i ledande ställning om han eller hon deltar i styrelsemöten.

 • Inkomstrelaterad dagpenning beräknas utifrån löneinkomster före arbetslösheten. I löneinkomsterna beaktas lönerna för samma period som arbetsvillkoret har uppfyllts. Den lön som dagpenningen baseras på motsvarar inte helt lönen före arbetslösheten, eftersom det görs ett lagstadgat avdrag, som är 4,40 % år 2023 . Dessutom beaktas inte semesterersättningen eller semesterpenningen i lönen.

 • För dagpenningssökande vars längsta betalningsperiod börjar den 1 januari 2017 eller senare är den maximala betalningsperioden i grundsituationen 400 dagar, men beroende sökandens situation kan den också vara 300 eller 500 dagar.

  I en grundsituation betalas inkomstrelaterad dagpenning ut i högst 400 dagar per ett uppfyllt arbetsvillkor. Den maximala utbetalningsperioden är 400 dagar när dagpenningssökanden har ackumulerat mer än 3 års anställningshistorik före dagpenningsperiodens början. Arbetshistorik kan endast beaktas för arbete vid 17 års ålder eller senare.

  Den maximala utbetalningsperioden är 300 dagar om sökanden har en arbetshistorik på exakt 3 år eller mindre innan dagpenningsperiodens början.

  Den maximala utbetalningsperioden är 500 dagar om dagpenningssökanden har uppfyllt arbetsvillkoret efter 58 års ålder och om han eller hon har en arbetshistorik, när anställningsvillkoret är uppfyllt, på 5 år under de senaste 20 åren.

  Om den maximala utbetalningsperioden börjar före den 1 januari 2017 kommer inkomstrelaterad dagpenning att fortsätta att betalas ut i högst 500 dagar. Om arbetsvillkoret är uppfyllt kommer den maximala betalningsperioden att fastställas i enlighet med de nya bestämmelserna.

 • Innan utbetalningen av dagpenningen kan påbörjas utsätts en självrisktid på 5 dagar. Under självrisktiden har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Självrisktiden ska uppfyllas under en tid av 8 på varandra följande kalenderveckor. I regel utsätts en självrisktid alltid när du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor och den maximala utbetalningstiden för din dagpenning börjar om från början.  Ingen självrisktid utsätts om den nya maximiperioden börjar inom ett år från början av maximiperioden för den föregående dagpenningsperioden och du då redan har uppfyllt självrisktiden.

  Om självrisktiden inleds före den 1 januari 2018 är den 7 dagar.

 • Strejkunderstöd är ersättning som betalas ut av fackförbunden. Den kan inte ansökas hos arbetslöshetskassan.

 • Om du bor i Finland men arbetar på ett handelsfartyg som används för utländsk trafik i den mening som avses i lagen om sjöarbetsavtal, är en förutsättning för att få inkomstrelaterad dagpenning att du har tecknat en tilläggsförsäkring genom arbetslöshetskassan. Sedan den 1 januari 2020 har den allmänna arbetslöshetskassan YTK inte längre erbjudit tilläggsförsäkringar inom sjöfarten.  Tidigare hos YTK tecknade tilläggsförsäkringar inom sjöfarten är fortfarande giltiga om medlemsavgiften har betalats enligt reglerna.

 • Inkomstrelaterad dagpenning beräknas utifrån dina tidigare inkomster. Det finns en vändpunkt i nivån på dagpenningen varefter dagpenningsbeloppet ökar långsammare.  Vändpunkten har definierats så att den är 95 gånger grunddelen. Inkomstdelen för en dagslön över denna gräns är 20 procent, jämfört med tidigare 45 procent.

 • För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla medlemskapsvillkoret och arbetsvillkoret. Medlemskapsvillkoret är uppfyllt när du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor.