Termbanken

 • Den tid för vilken dagpenning söks. Ansökningsperioden är i regel fyra veckor, en månad eller en kalendermånad.

 • Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) undersöker de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbetslöshetsdagpenningen och avger ett utlåtande i ärendet till arbetslöshetskassan. TE-byrån undersöker bl.a. frågor som ansluter sig till studier och företagsamhet. Ett utlåtande utan hinder är en förutsättning för att betala ut inkomstrelaterad dagpenning. Utlåtandet kan inte fås att gälla retroaktivt, och därför är det viktigt att anmäla sig hos TE-byrån som arbetssökande senast den första dagen som arbetslös. Anmälan sker i första hand elektroniskt på TE-tjänsternas sajt Mina e-tjänster.

 • En gemensam beteckning för det marknadsstöd och den grunddagpenning som betalas av Fpa samt för den inkomstrelaterade dagpenning som betalas av arbetslöshetskassan.

 • Hos arbetslöshetskassan kan du försäkra dig själv i händelse av arbetslöshet. Arbetslöshetskassan betalar till sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning samt alterneringsersättning. Alla arbetslöshetskassor betalar dagpenning av samma storlek enligt villkoren i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetskassan är inte ett fackförbund. YTK är den största arbetslöshetskassan i Finland och till den kan alla löntagare ansluta sig.

 • För att få inkomstrelaterad dagspenning förutsätts det att villkoret om medlemskap och arbetsvillkoret uppfylls. För arbetsvillkoret förutsätts det 26 sådana kalenderveckor under medlemskapet, under vilka du har arbetat minst 18 timmar/vecka och att din lön har varit minst enligt kollektivavtalet för branschen. Den här arbetstiden kan uppfyllas av ett eller flera arbeten.

  Om du arbetar som företagarens familjemedlem utan ägarandel krävs det för arbetsvillkoret under tiden med medlemskap 52 sådana kalenderveckor, under vilka du har arbetat minst 18 timmar/vecka och att din lön varit minst i enlighet med kollektivavtalet för branschen. Dessa veckor kan inte sammanräknas med ett annat arbete.

  I ett lönesubventionerat arbete räknas 75 procent in i arbetsvillkoret av de kalenderveckor som du varit i det arbetet. Om det lönesubventionerade arbetet har ordnats på grundval av skyldigheten att erbjuda arbete enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, räknas alla kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret in i arbetsvillkoret.

 • Berättigad till arbetslöshetsförmån anses en person vara, som de facto mottar arbetslöshetsförmån och en person, till vilken inte beaktas arbetslöshetsförmån av följande orsaker:

  1. viss tid utan ersättningar
  2. en begränsning som hör samman med utbildning och som berör en person under 25 år
  3. arbetsplikt
  4. den inkomstrelaterade dagpenningens självrisktid
 • I löntagarens arbetsvillkor inräknas de kalenderveckor, under vilka personen har varit i arbete som uppfyller förutsättningarna. Förutsättningarna för arbetstiden uppfylls, när personens arbetstid i ett eller flera arbeten under kalenderveckan är sammanlagt minst 18 timmar. Branscher med ovanliga arbetstidsarrangemang har undantag från denna förutsättning med arbetstid per vecka. Sådana kan vara bl.a. lärare, arbetstagare på distans, idrottsmän och olika slag av konstnärer och artister. 

 • I deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av den maximiarbetstid som tillämpas för en heltidsanställd arbetstagare. För att jämkad dagpenning ska betalas ut förutsätts det att det i arbetsavtalet har avtalats om deltidsarbete. För deltidsarbetets tid kan det föreligga rätt till jämkad dagpenning om arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden i branschen. Ett arbete betraktas också då som deltidsarbete, även om arbetstiden ibland i själva verket vore mera. För en sådan tid fortsätter man att ansöka om jämkad dagpenning enligt den normala ansökningsrytmen, men om arbetstiden under ansökningsperioden överskrider gränsen 80 procent, betalas inte dagpenning för den här perioden.

 • EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  EES-länder är Island, Liechtenstein, Norge. EES-länderna tillämpar EU-lagstiftning.

  Också Schweiz tillämpar samma regler som hänför sig till utkomstskyddet för arbetslösa som EU- och EES-länderna, utan att vara ett EU- eller EES-land.

 • Som familjemedlem betraktas make till en person som arbetar i företaget och en person, som är släkt i direkt uppstigande eller nedstigande led till en person som arbetar i företaget och som bor tillsammans med personen i samma hushåll.

  Som  makar betraktas två personer som ingått äktenskap samt två personer som fortlöpande är sambor dvs. lever i gemensamt hushåll och även i övrigt under äktenskapsliknande förhållanden. Om personer som ingått äktenskap fortlöpande bor skilt och inte heller har något gemensamt hushåll på grund av söndring i äktenskapet, anses de inte inom utkomstskyddet för arbetslösa för äkta makar.

 • Om du har varit  borta från arbetsmarknaden utan godtagbar orsakl över sex månader, blir du inte beviljad inkomstrelaterad dagpenning, förrän du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret efter frånvaron.

  Du anses ha varit på arbetsmarknaden, om du har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret, du har varit sysselsatt i företagsverksamhet eller i eget arbete eller du har varit i sysselsättningsfrämjande service eller du har varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

  Du anses ha haft en godtagbar anledning  att vara borta från arbetsmarknaden på grund av  sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, studier på heltid, stipendieperiod, barnafödsel, vård av barn som är högst tre år eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

 • Arbetsvillkoret på 26 veckor ska i regel uppfyllas inom granskningsperioden på 28 månader. Arbetet behöver alltså inte vara i en följd, utan det kan samlas in av skilda arbetsperioder under granskningsperioden. Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år, varvid arbetsvillkoret kan samlas in t.o.m. under en tid av mer än 9 år. Grunder för att förlänga granskningsperioden kan exempelvis vara sökandens frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, sysselsättningsfrämjande service, barns födelse eller vården av ett högst 3-årigt barn. Om du ändå har arbetat under en sådan tidsperiod som annars vore en tid som förlänger granskningsperioden (till exempel under vårdledighet), förlänger den aktuella tiden då granskningsperioden inte.

 • I heltidsarbete är arbetstiden mer än 80 procent av den maximiarbetstid för en heltidsanställd arbetstagare som tillämpas i branschen. Rätt till dagpenning föreligger inte för en tid i heltidsarbete som varar över 2 veckor. Dagpenning betalas ända tills arbetet börjar och åter efter att det avslutas. Om heltidsarbetet varar högst 2 veckor, kan det finnas rätt till jämkad dagpenning.

 • Arbetslöshetsdagpenning som utbetalas av arbetslöshetskassan och som grundar sig på löneinkomsterna före arbetslösheten.

 • Dagpenningen betalas ut jämkad i följande situationer:

  1. Du har inkomst av deltidsarbete. Den avtalade arbetstiden i ditt arbetsavtal är alltså högst 80 procent av den maximala arbetstiden för branschen. Rätten till jämkad dagpenning förutsätter att du har inlett deltidsarbetet då du varit arbetslös eller att du inlett deltidsarbetet vid sidan om ett heltidsarbete, eller att din arbetsgivare ensidigt har ändrat arbetet till ett deltidsarbete med iakttagande av uppsägningstiden. Det kan alltså inte bero på din egen vilja att arbeta på deltid.
  2. Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering.
  3. Du har tagit emot ett heltidsarbete som varar i högst två veckor.
  4. Du har hindrats att arbeta på grund av en sådan strejk eller lockout utan inverkan på dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.
  5. Du har inkomst från en företagsverksamhet som bisyssla eller från eget arbete.

  De inkomster som du intjänar inverkar nedsättande på den inkomstrelaterade dagpenning  till vilken du vore berättigad som helt och hållet arbetslös. Avdraget görs i dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken inkomsten betalas.

 • En kalendervecka börjar fr.o.m. måndagen och slutar på söndagen.  En kalendervecka är en annan sak än en vecka, som kan börja och sluta även på andra dagar.

 • Vid beräkning av den lön som ligger till grund för dagpenningen enligt 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, avdras från lönen eller från årsinkomstens arbetsinkomstandel 60 procent av den i det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

 • Lättföretagare har som ett begrepp börjat bli etablerat för att avse en person, som sysselsätter sig själv med eget arbete och sköter faktureringen och de andra lagstadgade skyldigheterna genom ett faktureringsserviceföretag. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa känner inte till lättföretagare. Eftersom en lättföretagare i regel inte är arbetsgivare, är en lättföretagare i allmänhet inom arbetslöshetsskyddet en företagare.

  Dår en lättföretagare är en företagare, kan han eller hon inte ansluta sig till YTK, som är en arbetslöshetskassa för löntagare. Då företagsamhet som lättföretagare är företagsverksamhet i bisyssla, utgör det dock inte ett hinder för att bevara ett medlemskap. Arbetsvillkoret för en löntagare kan inte insamlas som en lättföretagare.

  Vi har i vår webbtjänst gett anvisningar för sådana som arbetar via en faktureringsservice.

 • En person anses vara i ledande ställning i företaget, om han eller hon är aktiebolagets verkställande direktör eller i ett aktiebolag, annat företag eller samfund i motsvarande ställning. En styrelsesuppleant eller -ersättare är i ledande ställning om han eller hon deltar i styrelsemöten.

 • Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas enligt löneinkomsterna som föregår arbetslösheten. I löneinkomsterna beaktas lönerna för samma tid, för vilken arbetsvillkoret har blivit uppfyllt. Den lön som ligger till grund för dagpenningen motsvarar inte helt den lön som föregått arbetslösheten, för från lönen drar man av det så kallade AP-avdraget som lagen föreskriver, vilket år 2021 är 4,34 %. Dessutom beaktas inte semesterersättning eller semesterpenning i lönen.

 • I en grundläggande situation är den maximala betalningstiden 400 dagar för sökande av dagpenning vilkas maximibetalningstid börjar 1.1.2017 eller senare, men beroende på sökandens situation kan den också vara 300 eller 500 dagar.

  Inkomstrelaterad dagpenning betalas i en grundläggande situation ut högst 400 dagar för ett enskilt arbetsvillkor som blir uppfyllt. Maximibetalningstiden är 400 dagar när sökanden av dagpenning har samlat in över 3 år i arbetshistoria innan dagpenningsperioden börjar. I arbetshistorien kan bara beaktas arbete som utförts som 17-årig eller senare.

  Maximibetalningstiden är 300 dagar ifall sökanden av dagpenning har en arbetshistoria på jämt 3 år eller mindre innan dagpenningperioden börjar.

  Maximibetalningstiden är 500 dagar om sökanden av dagpenning har uppfyll arbetsvillkoret efter att han eller hon har fyllt 58 år och när arbetsvillkoret blir uppfyll har 5 år i arbetshistoria under de senaste 20 åren.

  Om maximibetalningstiden har börjat före 1.1.2017, betalas inkomstrelaterad dagpenning fortsättningsvis ut 500 dagar. Om arbetsvillkoret uppfylls, bestäms den maximala betalningstiden ut enligt de nya bestämmelserna.

 • För att få dagpenning förutsätts det att medlemskapsvillkoret och arbetsvillkoret blir uppfyllt. Medlemskapsvillkoret uppfylls, när du har varit medlem i arbetslöshetskassan minst 26 veckor.

 • Innan betalningen av dagpenning kan inledas, utsätts en självrisktid på 5 dagar för dig. Under självrisktiden har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Självrisktiden ska uppfyllas under en tid av 8 på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden utsätts alltid när du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor och maximitiden för din dagpenning börjar om på nytt. Självrisktid utsätts dock inte om du har uppfyllt arbetsvillkoret föregående gång inom ett år och självrisktiden då blivit utsatt.

  ​​​​​​​Om din självrisktid börjar före 1.1.2018, självrisktiden är 7 dagar.

 • Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av dina tidigare inkomster. Hos dagpenningens nivå finns en vändpunkt, varefter dagpenningens storlek stiger långsammare. Vändpunkten har preciserats så att den är 95 gånger grunddelen. Inkomstdelen är 20 procent för den del av dagslönen som överskrider den här gränsen, medan den är 45 procent dessförinnan.