Vanliga frågor

När får jag pengar?

 • Vi handlägger en enstaka ansökan på några minuter. Det finns dock tiotusentals ansökningar varje månad, så din ansökan väntar alltid en tid innan vi tar upp den för handläggning. Denna väntetid beror på vilken typ av ansökan det gäller och hur många liknande ansökningar som kommit in samtidigt.

  Grovt sett finns det tre typer av ansökningar:

  1. Första ansökan
  2. Fortsatt ansökan utan ändringar
  3. Fortsatt ansökan med ändringar

  Handläggningstiden för första ansökan är i genomsnitt 1 vecka. Vid fortsatt ansökan som inte innehåller några ändringar är handläggningstiden 0 dagar. Vid fortsatt ansökan som innehåller ändringar är handläggningstiden i genomsnitt en vecka.

  Dessa handläggningstider är genomsnittliga tider. Arbetslöshet och permitteringar följer ett visst mönster varje år och dessutom påverkas de också lätt av konjunktursvängningar. Dessutom kan olika plötsliga kriser snabbt ändra antalet ansökningar, då också handläggningstiderna kan påverkas.

  På vår webbplats hittar du snart en betalningsprognos som uppskattar tiden från inlämning av ansökan till att pengarna finns på ditt konto. Dessutom finns det statistik på vår webbplats som hjälper dig att kontrollera din plats i kön, dvs. vilken dag ansökningarna har inkommit som vi handlägger idag.

 • Prognoserna för handläggningstid baseras på statistik, så de stämmer inte alltid vid en enstaka ansökan. Det är till exempel möjligt att ansökan inte kan handläggas på en gång. Det kan bli så om vi måste be dig om ytterligare redogörelser eller om exempelvis TE-byråns utlåtande saknas. I dessa fall kan handläggningen av ansökan fortsätta först när vi får den nödvändiga redogörelsen.

  Observera också att handläggningstiden är olika beroende på typ av ansökan. Kön för första ansökningar är vanligen längst, eftersom behandlingen av dessa ansökningar kräver mest manuellt arbete. Däremot går en fortsatt ansökan utan ändringar automatiskt till betalning, så där är det praktiskt taget 0 dagars kö. Om en fortsatt ansökan innehåller arbetsdagar eller andra ändringar kräver handläggningen manuellt arbete, då kön för dessa ansökningar kan variera snabbare än prognoserna kan reagera.

  På statistiksidorna anger vi längden på kön i dagar. Köns längd beräknas i dagar från att ansökan har kommit till oss tills ansökan har behandlats. Väntetiden du upplever är lite längre. Om du skickar ansökan till oss på annat sätt än via OmaYTK tar det tid innan vi får in ansökan. När vi har behandlat ansökan överförs betalningen till banken, vilket normalt tar två bankdagar innan pengarna syns på ditt konto. Om ett veckoslut finns med kan tiden bli längre. Således skiljer sig den tid som ansökan väntar på handläggning hos oss från den tid då du väntar på pengarna.

Frågor i anslutning till ansökan om dagpenning

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
  2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
  3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
  4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
  5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
  6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
  7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
  8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
  9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
  10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.
  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd. TE-byråns utlåtande om permittering eller uppsägning är en förutsättning för utbetalning av dagpenning, och det kan man inte heller få i kraft retroaktivt. Gör anmälan på nätet på adressen te-palvelut.fi.
  2. Be din arbetsgivare redan före permitteringen anmäla dina löneuppgifter till inkomstregistret genom att använda det omfattande anmälningssättet och att lämna alla de frivilliga uppgifterna, om sådana finns. Då är det mycket sannolikt att vi direkt har tillgång till de uppgifter som behövs för att räkna ut din arbetslöshetsdagpenning.
  3. Skaffa ett skattekort för förmånen i tjänsten Verokortti verkossa. I samma punkt. Där du anmäler en uppskattning av förmånens belopp, kan du anmäla Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Då överför beskattningsmyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. På så sätt kan vi göra förskottsinnehållningen direkt med procenterna i ändringsskattekortet. Om vi till vårt förfogande har ett skattekort beräknat för lönen, är förskottsinnehållningen då minst  25 %. Löneskattekortet har vi automatiskt fått av beskattningsmyndigheten, om du har varit vår medlem redan på fjolårets sida.
  4. När permitteringen eller arbetslösheten har vara i minst två veckor, så gör en ansökan om dagpenning via OmaYTK. Tjänsten handleder dig med att fylla i ansökan. Om permitteringen eller arbetslösheten varar mindre än två veckor, kan du göra ansökan genast då permitteringen/arbetslösheten har avslutats.
  5. Om din permittering eller arbetslöshet fortsätter , gör en förlängd ansökan retroaktivt alltid med fyra veckors eller en månads intervaller. Kom ihåg att dagpenning ska sökas retroaktivt senast inom tre månader. Vi kan alltså inte betala ut dagpenning för en tid som överskrider tre månader.
 • Du kan lämna in din första ansökan två veckor efter att permitteringen eller arbetslösheten börjat.

  Exempel:

  1. Om arbetslösheten eller permitteringen börjar t.ex. den 1 januari kan du lämna in din första ansökan den 14 januari.
  2. Om arbetslösheten eller permitteringen börjar t.ex. den 1 januari och slutar den 31 oktober kan du lämna in din första ansökan den 14 januari.
  3. Om arbetslösheten eller permitteringen börjar t.ex. den 1 januari och slutar den 13 januari kan du lämna in din första ansökan den 13 januari.
 • Utgångspunkten är att löneintyget inte behöver skickas till oss, för vi får inkomstuppgifterna från inkomstregistret. Be din löneräknare anmäla inkomstuppgifterna till inkomstregistret genom a tt använda det omfattande anmälningssättet och att också anteckna de frivilliga uppgifterna. På det sättet förvissar vi oss om att vi kan behandla ansökan med enbart inkomstregistrets uppgifter, och vi behöver inte begära tilläggsuppgifter av dig för att behandla ansökan. Inte är det till någon skada att skicka ett löneintyg, men inte behövs det nödvändigtvis.

 • Förskottsinnehållning ska verkställas på alla förmåner som arbetslöshetskassan betalar. Vi får automatiskt löneskatteprocenten från skattemyndigheterna för de medlemmar som har anslutit sig till oss före årsskiftet. När vi använder löneskattekort är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %.

  Om du ansöker om dagpenning eller alterneringsersättning bör du beställa ett ändringsskattekort för förmåne. Då kan vi tillämpa just den procentsats som angetts i skattekortet.

  Vi får skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten om du anger Allmänna arbetslöshetskassan YTK som betalare av förmånen i punkten om förmånsbeloppet.

Fakturering

 • Du kan skjuta upp betalningen av medlemsavgiften med ett par veckor, till exempel fram till lönebetalningsdagen. Om det gäller en kort senareläggning behöver man inte kontakta YTK: Om du behöver en längre betalningstid eller om du på grund av din ekonomiska situation vill betala medlemsavgiften i delar, kontakta oss genast när du har fått fakturan per e-post till adressen [email protected].

 • Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det  arbetsvillkor som du redan samlat in, om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. De situationer som nämns i frågan är godtagbara skäl. Om du alltså arbetade före mammaledigheten, behåller du dina insamlade arbetsveckor om du betalar medlemsavgiften även under tiden för mammaledigheten. Dessa godtagbara skäl förlänger granskningsperioden (28 mån.) för arbetsvillkoret med upp till 7 år. Medlemskapet i kassan bör ändå vara fortlöpande och det kan du bara säkerställa genom att betala medlemsavgiften. YTK:s stadgar gör det inte möjligt att få befrielser från medlemsavgiften.

 • Om du går i pension i mitten av året ska du betala medlemsavgiften normalt. När du har fått ditt pensionsbeslut, skicka oss en anmälan om utträde. Ange som utträdesdag den dag som föregår dagen då pensionen börjar – dvs. om pensionen börjar den första dagen i månaden, ska du som utträdesdag ange den sista dagen i föregående månad. Av den betalda medlemsavgiften betalar vi tillbaka den del som gäller resten av året till det konto som du uppgett, om det är 10 euro eller mer som ska återbetalas.

 • Om du inleder företagsverksamhet på heltid rekommenderar vi att du genast ansluter dig till en företagarkassa, eftersom arbetsvillkoret för företagare bara kan samlas av medlemmar i företagarkassan. Om du inte ansluter dig till en företagarkassa, kan du hålla medlemskapet i YTK i kraft för en tid av högst 18 månader efter att du inledde företagarverksamheten.  Mer info här.

 • Om du är fullvärdig medlem i YTK får du en faktura för medlemsavgiften till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och en faktura för medlemsavgiften till YTK-Föreningen. Med arbetslöshetskassans medlemsavgift tryggar du de inkomstrelaterade förmånerna medan föreningens medlemsavgift täcker olika slags förmåner för fullvärdiga medlemmar.

 • Du kan enkelt kontrollera statusen på din medlemsavgift i OmaYTK. Om medlemsavgiften fortfarande är obetald visas de uppgifter som du behöver för att betala den.

 • Ge oss en e-fakturafullmakt i din egen nätbank. De uppgifter du behöver för det finns i OmaYTK.

 • Arbetslöshetskassans medlemsavgift är avdragsgill. Vi meddelar uppgifter om medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten varje år. Medlemsavgiften räknas tillgodo i beskattningen för det år under vilket medlemsavgiften har betalats. Om medlemsavgiften för år 2018 betalades redan år 2017, beaktar skattemyndigheten den således redan i beskattningen för år 2017.

  YTK-Föreningens medlemsavgift är inte avdragsgill i beskattningen.

 • Fakturan för medlemsavgiften skickas alltid direkt till medlemmen. Om du har kommit överens med din arbetsgivare om betalningen av medlemsavgiften, ge fakturan för medlemsavgiften till arbetsgivaren.

Medlemskap

 • I OmaYTK ser du enklast och snabbast, om ditt medlemskap är i kraft.

  1. Logga in i OmaYTK. För att logga in behöver du nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Se här närmare anvisningar för inloggningen.
  2. Kontrollera i OmaYTK att det syns att din medlemsavgift är betald. Om du är medlem i både YTK:s arbetslöshetskassa och YTK-Yhdistys (YTK-Föreningen), syns läget för medlemsavgiften för båda medlemskapen skilt för sig.
  3. Om din medlemsavgift är i sin ordning, är ditt medlemskap i kraft.
  4. Om din medlemsavgift är obetald, betala den genast. Endast genom att betala medlemsavgiften försäkrar du att ditt medlemskap hålls i kraft. Om du helt nyligen har betalat medlemsavgiften, tar det någon bankdag, innan uppgiften uppdateras i OmaYTK.

  Enbart ett medlemskap i arbetslöshetskassan garanterar ännu inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Se här närmare, vad som förutsätts för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning.

 • Ett medlemskap i arbetslöshetskassan kan inte sättas i kraft retroaktivt. Medlemskapet börjar tidigast den dag medlemsansökan har anlänt till oss.

Utkomstskydd

 • Om en bestämmelse i ett ändringsskattekort gäller lön, ska procenten för förskottsinnehållningen enligt Skatteförvaltningens beslut höjas till minst 25 %.

  Om du får inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning bör du skaffa ett ändringsskattekort för förmånen. Då verkställs förskottsinnehållningen enligt procentsatsen i ändringsskattekortets i stället för att höjas automatiskt till 25 %.

  Du kan beställa skattekortet i skattemyndighetens e-tjänst. Tänk på att tjänsten inte har något separat ändringsskattekort för förmåner. Du får ett sådant när du på normalt vis beställer ett skattekort i tjänsten men anger särskilt i punkten om förmåner hur mycket du uppskattar att du kommer att få i inkomstrelaterad dagpenning.

  I samma punkt som du anger beloppet av den uppskattade förmånen kan du meddela att Allmänna arbetslöshetskassan YTK ska få skatteuppgifterna. Då överför skattemyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss.

  Om du vill kan du också skicka skattekortet till oss via OmaYTK.

 • I allmänhet behöver vi inte alls något arbetsintyg. Vi behöver anmälan om uppsägning eftersom den innehåller uppgifter om när ditt anställningsförhållande har sagts upp. När anställningsförhållandet har börjat och slutat framgår av arbetsintyget, men inte när anställningsförhållandet sagts upp.

  Det är viktigt att påvisa tidpunkten för uppsägningen, eftersom man från och med den dagen börjar räkna den uppsägningstid som fastställts i arbetsavtalslagen, i det kollektivavtal som följs i din bransch eller i det arbetsavtal som arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått. För uppsägningstiden har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Under uppsägningstiden har du rätt till lön för uppsägningstiden. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan, då de övriga förutsättningarna uppfylls, börja tidigast efter att den uppsägningstid som iakttas i branschen har löpt ut.

 • Ansökan om dagpenning behöver man inte nödvändigtvis fylla i för tidsfristen utan ersättning, dvs. för

  Ansökan om dagpenning behöver inte nödvändigtvis fyllas i för den tid som ingen ersättning betalas, dvs. för karenstiden. När du ansöker om dagpenning första gången efter att karensen löpt ut ska du meddela om du varit helt arbetslös under hela karenstiden.

  Om det är fråga om din första ansökan, och du lämnar in den på normalt sätt även för karenstiden, blir behandlingen av ansökan efter karensen snabbare, om du fortfarande är arbetslös då. Under karensen har vi kunnat behandla din första ansökan och fastställa storleken på din dagpenning redan i det skedet.

  Om du emellertid vill göra ansökan först efter karensen, så bör du komma ihåg att meddela oss eventuella arbetsinkomster under karensen. Skicka in uppgifter om eventuellt arbete under karensen till arbetslöshetskassan i samband med den ansökan som du gör efter karensen.

 • Anteckna barnets födelsetid i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i den punkt där man uppger barn under 18 år att försörja. Vi får ganska snabbt uppgifterna om barn att försörja ur befolkningsdatasystemet, men ibland är vi tvungna att först betala ut dagpenningen utan barnförhöjning och förhöjningen retroaktivt efter att uppgifter om barnet syns i befolkningsdatasystemet. Du kan visserligen också lämna in barnets födelseattest eller ämbetsbetyg för att påskynda ärendet. Du kan söka barnförhöjning även med en separat begäran, t.ex. genom att skicka ett meddelande via OmaYTK.

 • Du kan fylla i följande ansökan om inkomstrelaterad dagpenning enligt den etablerade ansökningsperioden, trots att deltidsarbetet har börjat. Om deltidsarbetet fortsätter kan du ansöka om jämkad dagpenning beroende på lönebetalningsperioden, antingen i perioder om fyra kalenderveckor efter varandra, en månad eller en kalendermånad. Därför är det bra om du redan när deltidsarbetet börjar meddelar vilken lönebetalningsperiod din arbetsgivare följer. Det kan hända att vi ber dig komplettera din ansökan för att vi ska uppnå en jämkningsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden.

  • Anteckna utförda arbetstimmar i ansökan för att vi ska kunna konstatera antalet arbetstimmar per vecka och följa upp hur arbetsvillkoret uppkommer under deltidsarbetet.
  • Vi får de behövliga löneuppgifterna i regel direkt från inkomstregistret. Vi ber om tilläggsuppgifter vid behov.
  • Skicka också in en kopia av arbetsavtalet om deltidsarbetet. Om inget skriftligt arbetsavtal har upprättats, skicka en skriftlig redogörelse av arbetsgivaren för villkoren som följs i anställningsförhållandet.

  Kom också ihåg att meddela TE-byrån att du har börjat arbeta på deltid.

  Läs mer om jämkad dagpenning.

 • När du arbetar på deltid och får jämkad dagpenning löper den maximala betalningstiden långsammare än vid utbetalning till en helt arbetslös person. Samtidigt samlar alla arbetsveckor på minst 18 timmar arbetstid för rätten till en ny maximal utbetalningstid på 400 dagar.

 • Vid sidan av deltidsarbete kan du samla tid i arbete för en ny maximal utbetalningstid på 400 dagar. Också dagpenningens belopp ses då över på nytt, om det har gått över ett år från den tidigare uträkningen. Om det återstår av den maximala utbetalningstiden på 400 dagar, är dagpenningen ändå minst 80 procent av den föregående. 

  • Om du är arbetslös, är utgångspunkten den att en pandemi som orsakas av coronaviruset inte förändrar din situation med hänsyn till utkomstskyddet för arbetslösa. Fortsätt med jobbsökandet normalt och skicka dina ansökningar om dagpenning liksom tidigare.
  • Om du mottar inkomstrelaterad dagpenning och insjuknar fortsätt att ansöka om dagpenning normalt. Ett kortvarigt insjuknande inverkar inte på din rätt att få arbetslöshetsersättning.
  • Om din sjukdom varar över 10 dagar, anteckna för kännedom i din ansökan om dagpenning att du har varit sjuk och ansök om sjukdagpenning hos Fpa.
  • Om ditt insjuknande är så allvarligt att du blir intagen på sjukhus eller i någon annan anstaltsvård, så uppge också detta i ansökan. Då du befinner dig i institutionsvård står du inte till arbetsmarknadens förfogande enligt lag. Under en sådan tid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning

  Sjukdom och inkomstrelaterad dagpenning

 • Inkomstdagpenning kan inte betalas ut, eftersom ditt anställningsförhållande inte har avslutats  och du inte heller har blivit permitterad.

 • Fpa kan betala ut dagpenning vid smittsamma sjukdomar, då en arbetstagare har förordnats att vara borta från sitt arbete  för att hindra att en smittsam sjukdom liksom coronavirus sprids. En vårdnadshavare för en som är under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsamma sjukdomar, om barnet har förordnats i karantän och vårdnadshavaren alltså inte kan arbeta. Se mera information på Fpa:s webbsidor.

  Dagpenningen vid smittsam sjukdom hindrar inte utbetalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, men den dras av inkomstdagpenningen som ska betalas ut,  dvs. det är fråga om en förmån som ska avdras. Detta kan komma i fråga, om du har arbetat på deltid och du har förordnats i karantän. Om du har arbetat i heltidsarbete, kan du inte i praktiken få arbetslöshetsförmån för samma tid  som du får dagpenning vid smittsamma sjukdomar.

Permittering

  • Corona är inte i sig en grund för permittering, men epidemin kan medföra ekonomiska och /eller produktionsmässiga svårigheter t.ex. i en situation, där  man inte kan arbeta på arbetsplatsen , då det råder brist på material eller kunder. Det är fråga om en orsak som beror av arbetsgivaren och det är möjligt att permittera.
  • Om du inte själv har blivit sjuk och du kunde gå till arbetsplatsen, men arbetet där har förhindrats på grund av den smittsamma sjukdomsepidemin, har arbetsgivaren skyldighet att betala lön normal för en tid på 14 dagar. Om arbetet även därefter är förhindrat, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning. För att få ersättning förutsätts det att du har anmält dig hos TE-byrån som arbetssökande och att TE-byrån ger utbetalaren av förmånen ett utlåtande om en orsak som kan jämföras med en permittering.

  Utred saken med din arbetsgivare och anmäl dig hos TE-byrån genast, när arbetet är förhindrat.

 • Genom ett kollektivavtal kan avtalas även om en kortare tid för permitteringsmeddelande än 14 dagar. Regeringen har fört fram att tiden för permitteringsmeddelande ska förkortas till 5 dygn, men detta har ännu inte inskrivits i lagen, och man känner inte heller till dess detaljer.

  Utred tiden för meddelande om permittering med din arbetsgivare. Anmäl dig hos TE-byrån senast den första dagen av permitteringen.

 • Regeringen har fört fram att permitteringsrätten skulle gälla även anställningsförhållanden på viss tid. Detta har ännu inte inskrivits i lagen och inte heller känner man till dess detaljer.

  Utred saken med din arbetsgivare och anmäl dig hos TE-byrån senast på den första dagen av permitteringen.

 • För att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna utbetalas på grundval av permittering, ska permitteringen grunda sig på arbetsavtalslagen. Eftersom det i aktiebolagslagen stadgas om en verkställande direktör, kan arbetsavtalslagen inte tillämpas på en verkställande direktör. Verkställande direktören för ett aktiebolag kan inte permitteras på ett sätt enligt arbetsavtalslagen, varför en sådan permittering inte berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.